EST ENG RUS

Õppenõukogud 2012-2018

 

Arutusel olevad teemad

26. november 2019 nr 1.1-5/36

 1. I trimestri kokkuvõte.
 2. Ainetevahelise lõimingu koostöö kokkuvõte ja jätkutegevused.
 3. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord täienduste kooskõlastamine.
 4. Gümnaasiumi valikkursus “Koorilaul” kooskõlastamine
 5. Jooksvad küsimused.

28. august 2019 nr 1.1-5/20

 1. Uute töötajate tutvustamine
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine
 3. Möödunud perioodi õppenõukogu otsuste täitmisest, kokkuvõte ning hinnang 2018/2019 pikendatud õppetööst – Anu Rannus, Tiina Kerem
 4. Tallinna Haridusameti hinnang kooli tegevusele 2017-2019. Tagasiside töötajate arenguvestlustest ja õpilaste kooli ja INNOVE rahuloluoluküsitlusest 2019. Töökorraldus ja õppeaasta prioriteedid 2019-2020 – Tiina Pall
 5. Töötajate esindajad –hoolekogus, tervise- ja töökeskkonnanõukogus
 6. Jooksvad küsimused

07. juuni 2019 nr 1.1-5/17

 1. 2018/2019 õ.a. 7-12.klasside õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs. Pikendatud õppetööle määramine ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine. Kokkuvõte  uurimistöödest ja ülemikueksamitest.
 2. Jooksvad küsimused.

07. juuni 2019 nr 1.1-5/16

 
 1. 2018/2019 õ.a. 1-6.klasside õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs. Pikendatud õppetööle määramine ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine.
 2. Õpiabi kokkuvõte 2018/19 ja tugiteenuste vajadus 2019/20 õppeaastaks.

18. märts 2019 nr 1.1-5/12

 1. II trimestri õpitulemuste kokkuvõte. Jooksvad küsimused.

04. jaanuar 2019 nr 1.1-5/2

 1. Tallinna Kristiine Gümnaasium 100 tegevuskava kooskõlastamine ja kinnitamine
 2. Tagasiside koolitustest “Kolleegilt kolleegile”.
 3. Rahuloluküsitluste ja loodusõpetuse tasemetööde läbiviimisest 2018/2019.õppeaasta lõpul.
 4. HEV õpilaste toetamise ja õppetöö korralduse tagasiside 2018/2019 I poolaastast.
 5. Hindamine/õpilast toetav tagasiside suuliselt ning dokumenteerimine e-koolis.
 6. Järelvastamiste uus kord
 7. Ülekooline raamatukogu projekt “Loeme sajaga”- rõõm lugemisest
 8. Jooksvad küsimused

10. detsember 2018 nr 1.1-5/39

 1. I trimestri kokkuvõte. Anu Rannus, Tiina Kerem, Katrin Kõiv
 2. Jooksvad küsimused. Mart Usin, Ilse Märtsoo, Tiina Pall

22. oktoober 2018 nr 1.1-5/29

 1. Sisekoolitus “MÕK ja õpetajate koostöö” Tartu haridusasutuste kogemuste põhjal
 2. HTM prioriteedid ja välishindamisel ilmnenud probleemid koolides.
  Arenguvestlused 2018/2019
 3. Õppekavade rakendus. Hindamine. HEV õpilased. Ainetevaheline lõimine ja teemapõhine õpe
 4. Tallinna Kristiine Gümnaasium 100
 5. Jooksvad küsimused

29. august 2018 nr 1.1-5/22

 1. Uute töötajate tutvustamine
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine
 3. Möödunud perioodi õppenõukogu otsuste täitmisest.
  Kokkuvõte ja hinnangud 2017/2018 pikendatud õppetööst.
 4. HEV õpilaste õppetöö korraldamine
 5. Töökorraldus 2018-2019
 6. 2018-2019 õppeaasta prioriteedid
 7. Tagasiside INNOVE õpilaste heaoluküsitlustest
 8. Tagasiside töötajate ja lastevanemate arenguvestlustest.
 9. Jooksvad küsimused
19. juuni 2018 nr 1.1-5/18
 1. Pikendatud õppetöö tulemused.
 2. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordamine
 3. Põhikooli lõpetamine
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
12. juuni 2018 nr 1.1-5/17
 1. 10. klassi õpilase käitumine Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate suhtes.
07. juuni 2018 nr 1.1-5/16
 1. Kokkuvõtted aasta tulemustest (7 - 12 klass)
 2. Pikendatud õppetööle määramine ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine
 3. Jooksvad küsimused
06. juuni 2018 nr 1.1-5/15
 1. Kokkuvõtted aasta tulemustest (1 - 6 klass)
 2. Pikendatud õppetööle määramine ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine
 3. Jooksvad küsimused
23. aprill 2018 nr 1.1-5/12
 1. Muutused hariduses ja muudatused seadusandluses. Õppekorraldus 2018/2019
 2. Kokkuvõte II trimestri tulemustest
 3. Õppekorraldus; õppekava muudatused, rakendamine
 4. Sisekoolitus “Lõimitud õppetegevused​ Tallinna Kunstigümnaasiumi II kooliastmes”
 5. Jooksvad küsimused
06. detsember 2017 nr 1.1-5/36
 1. trimestri kokkuvõte. HEV õpilaste tugiteenused.
 2. Tasemetööd, riigieksamid.
 3. Jooksvad küsimused
23. oktoober 2017 nr 1.1-5/27
 1. Õppealajuhatajate IX koostööpäevad Saaremaal; Tartu ja Põlva koolide kogemused; õpetajate koostöö ja lõimitud õppe korraldamine. LISA: esitlus
 2. Digipädevuste ja muutuva õpikäsitluse rakendamine igapäevatöös
 3. EV 100, TKG 99, TKG 100
 4. Magistritöö ”Kujundav hindamine”
 5. Jooksvad küsimused
30. august 2017 nr 1.1-5/21
 1. Uute töötajate tutvustamine
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine
 3. Möödunud perioodi õppenõukogu otsuste täitmisest.
 4. Kokkuvõte ja hinnangud 2016/2017 õppeaastale. Pikendatud õppetöö.
 5. Töökorraldus 2017-2018
 6. Kooli arengukava 2017-2021 täiendused ja nende kooskõlastamine. 2017/2018 õppeaasta prioriteetide kooskõlastamine
 7. Jooksvad küsimused
19. juuni 2017 nr 1.1-5/20
 1. Pikendatud õppetöö tulemused.
 2. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordamine
 3. Põhikooli lõpetamine
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
05. juuni 2017 nr 1.1-5/18
 1. 2016/2017 õ.a. õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs. Pikendatud õppetööle määramine ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine
 2. Kokkuvõte tasemetöödest ja ülemikueksamitest.
 3. Jooksvad küsimused.
18. aprill 2017 nr 1.1-5/14
 1. Riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite korraldamine
 2. 2016/2017 õppeaasta uurimistööde ja loovtööde kaitsmine
 3. 2016-2017õppeaasta üleminekueksamite korraldamine ja eksamite kinnitamine
 4. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord” täiendamine; “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord” täiendamine
 5. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi töökorraldus 2017/2018
 6. Jooksvad küsimused
28. veebruar 2017 nr 1.1-5/6
 1. 2016/2017 II trimestri õppetöö tulemusete ja koolikohustuse täitmise analüüs
 2. Turvaline kool.

      2.1 Nutiseadmete kasutamise märgistega  ja korrapidamisega               seotud probleemid.

 1. Hindamine – tagasiside ja kujundav hindamine – kontrolltööde kooskõlastamine
 2. Jooksvad küsimused
 25. november 2016 nr 1.1-5/30

1.  2016/2017 I trimestri õppetöö tulemusete ja koolikohustuse täitmise analüüs

2.  “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2017-2022” projekti kooskõlastamine

3.  MÕK ja uued õppekavad Soome Vabariigi hariduses

4.  Rahvusvahelise kaitse saanud lasteõpetamine (rõhuga keele- ja kultuuriõppele)

5.  Digipädevuste ja muutuva õpikäsitluse rakendamine igapäevatöös

6.  Jooksvad küsimused

30. august 2016 nr 1.1-5/18

1.   Õppenõukogu sekretäri valimine

2.   Möödunud perioodi õppenõukogu otsuste täitmisest.

3.   Kokkuvõte ja hinnangud 2015/2016 õppeaastapikendatud õppetööst.

4.   Sisehindamine 2013-2015-2016 kokkuvõte

5.   Kooli arengukava 2017-2021 väljatöötamise tegevuste kooskõlastamine.

6.   Jooksvad küsimused

17.juuni 2016
nr 1.1-5/17

1.   Põhikoolil lõpetamine

2.   Gümnaasiumi lõpetamineooksvad küsimused

30. mai 2016 nr 1.1-5/16

1.   2015/2016 õ.a. õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs – klassijuhatajad

2.   Kokkuvõte  ülemikueksamitest, tasemetöödest. 2015/2016 pikendatud õppetööle määramine ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine

3.   Jooksvad küsimused

21. detsember 2015 nr 1.1-5/1

1. 2015/2016 II veerandi õppetöö tulemused ja koolikohustuse täitmine
2. “Hariduslike erivajadustega õpilaste nõustamise ja õppe korraldus Tallinna Kristiine Gümnaasiumis” kooskõlastamine

15. oktoober 2015 nr 1.1-5/27

1. 2015/2016 I veerandi õppetöö tulemused ja koolikohustuse täitmine.

27. august 2015 nr 1.1-5/18

1. Tunniplaan;
2. Õpilaste arvud klassides 2015/2016 - kas klasse vaja kokku panna?;
3. Ruumide jaotus;
4. 09.2015aktuste ajakava;
5. Info kooli kodulehel;
6. Koolikell - tundide algus ja lõpp? Erinevad helinad?;
7. 2015/2016 koormuste lõplik kooskõlastamine;
8. klasside õpilaste komplekteerimine:
9. IT tehnika korrasolek ja jagamine töötajatele;
10. Uus toitlustusfirma- gümnaasiumi õpilaste arvude ja töötajate söömisest teatamine;
11. Raamatukogu töökorraldus;
12. Kooli hambaarsti ja meditsiiniõe töökorraldus;
13. Kooli omaniku ja haldusfirma suviste vaegtööde ja koristustööde hetkeseis uueks õppeaastaks.

17. juuni 2014 nr 1.1-5/16

1. Pikendatud õppetöö tulemused. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordamine
2. Põhikooli lõpetamine
3. Gümnaasiumi lõpetamine

02. juuni 2015 nr 1.1-5/14

1. 2014/2015 õ.a. õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs.
2. Kokkuvõte  ülemikueksamitest, tasemetöödest.
3. 2014/2015 suvetööde ja klassikursuse kordamisele jäetud õpilaste nimekirja kinnitamine
4. Jooksvad küsimused.

17. veebruar 2015 nr 1.1-5/6

... õpilase käitumisprobleemid ja edasine õppetöö korraldus

 

 

Otsustati:

1. Määrata õpilane ……. ajavahemikul 18.02-13.03.2015 individuaalsele õppekavale:

1.1 Õpilane eemaldatakse ainetundidest.

1.2 Õpilane töötab ja õpib iseseisvalt kodus vastavalt aineõpetajate poolt e-kooli paigutatud õppeprogrammile.

1.3 Õpilane käib koolis AINULT vastavalt õpetajate poolt määratud ajagraafikule vastamas ja konsultatsioonides, kuid ei viibi koolis rohkem kui ainult õpetajaga kohtumiseks ning õppetöö järelvastamiseks.

2. Aineõpetajad fikseerivad kõikides järgneva perioodi tundides osalemise ja ka mitteosalemine e-koolis.

03.02.2015 nr 1.1-5/3

Eritingimustel põhikooli lõpetamine

 

Jooksvad küsimused

17.12.2014 nr 1.1-5/32

2014/2015 õppeaasta II veerandi õppetöö tulemused ja koolikohustuse täitmine

 

Jooksvad küsimused

21.10.2014 nr 1.1-5/28

 1. 2014/2015 I veerandi õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmine
2. Uue õppekava arendustegevusest
3. Kokkuvõte koolitusest - Anu Rannus, Katrin Järv
4. Arenguvestlused, hindamine,  kujundav hindamine

28.08.2014 nr 1.1-5/19

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Möödunud perioodi õppenõukogu otsuste täitmisest.
3. Kokkuvõte ja hinnangud 2013/2014 õppeaasta tegevustele. Kokkuvõte pikendatud õppetööst.
4. Kooli arengukava 2012-2016 tegevuste täpsustamine.
5. Kooli tegevussuunad 2014/2015
6. Jooksvad küsimused

17.06.2014 nr 1.1-5/17

1. Eelmise  õppenõukogu otsuste täitmisest. Pikendatud õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
2. Põhikooli lõpetamine
3. Gümnaasiumi lõpetamine

03.06.2014 nr1.1-5/15

1. Eelmise  õppenõukogu otsuste täitmisest
2. 2013/2014 õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs
3. Kokkuvõte üleminekueksamitest ja tasemetöödest. Pikendatud õppetöö. Klassikursuse kordajad.
4. Jooksvad küsimused

24.03.2014 nr 1.1-5/10

1. Eelmise  õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Kokkuvõte III veerandi õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest
3. Gümnaasiumi uurimistööd. Põhikooli loovtööd
4. Üleminekueksamite kinnitamine
5. Gümnaasiumi koolieksami korralduse ja materjalide kooskõlastamine

03.01.2014

nr 1.1-5/42

1. 2013/2014 I poolaasta õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs
2. Kooli sisehindamine I poolaastal. Õppealajuhatajate tagasiside tundide külastustest. PISA
3. Hariduskorraldus meil ja mujal (Hiina RV, Saaremaa). Kooli prioriteedid 2014.aastal
4. Kooli 95. sünnipäeva ajakava ja tegevuskava kooskõlastamine
5. Sotsiaalpedagoogi kokkuvõte I poolaasta tegevusest
6. Jooksvad küsimused

25.11.2013

nr 1.1-5/36

1. Põhikooli õpilase ….. õppetöö korraldus II veerandil.

22.10.2013

nr 1.1-5/32

1. 2013/2014 I veerandi õppetöö tulemuste ja koolikohustuse täitmise analüüs.
2. Kooli kodukorra täiendamine
3. Jooksvad küsimused

11.04.2013 nr1.1-5/14

1. Eelmise  õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Kokkuvõte I poolaasta õppetegevusest ja koolikohustuse täitmisest.
3. Kokkuvõte IKT vahendite, arvutikappide ja arvutiklassi kasutamise kohta I poolaastal
4. Tallinna koolivõrk. 1. ja 10.klasside komplekteerimine. Muudatustest koolide rahastamisel 2013
5. Sotsiaalpedagoogi analüüs HEV õpilaste muredest
6. Jooksvad küsimused

18.03.2013 nr1.1-5/11

 1. Eelmise  õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Kokkuvõte III veerandi õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest
3. 7. klasside loovtööde ja 10. klasside uurimistööde valikute kooskõlastamine
4.Tasemetööde ja üleminekueksamite kinnitamine
5. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste eritingimustel eksamite sooritamine

28.02.2013 nr1.1-5/6

1. VIIa klassi õpilaste õppetöö korraldus
2. Käitumishinde alandamine
3. Tallinna nõustamiskomisjoni suunamine

20.12.2012 nr1.1-5/48

Õppetööga seonduvad küsimused

18.10.2012 nr1.1-5/37

Õppetööga ja koolikohustuse täitmisega seonduvad küsimusedseonduvad küsimused

30.08.2012 nr 1.1-5/26

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Pikendatud  õppetöö tulemuste kinnitamine
3. Põhikooli õppekava täienduste kinnitamine
4. Gümnaasiumi õppekava valikainete kinnitamine
5. Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine
6. Õpiabirühmade nimekirjade kinnitamine
7. Õppetööga seonduvad küsimused

19.06.2012 nr 1.1-5/24

1. Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine

01.06.2012
nr 1.1-5/23

1. Täiendava õppetöö tulemuste analüüs
2. Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine

 nr 1.1-5/21

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
Klassikursuse kordama jätmine

20.03.2012 nr 1.1-5/12

1. IKT vahendite ja arvutikappide efektiivne kasutamine
2. Kooli üleminekueksamite  vormi ja toimumise aja kinnitamine
3. Gümnaasiumi riigieksamite, gümnaasiumi koolieksamite ja  põhikooli    lõpueksamite õppeainete, vormi ning toimumise aja kinnitamine
4. Õppetööga seonduvad küsimused

04.01.2012 nr 1.1-5/2

1. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2012-2016” kooskõlastamine. Hindamisjuhendi kinnitamine.
2. Õppetööga seonduvad küsimused
3. Kokkuvõte vanemate kooliga rahulolu küsitlusest

                                                                  

  

 

Tulevased sündmused:


16.06 kell 12.00 - 9a lõpuaktus
16.06 kell 14.00 - 9b lõpuaktus
17.06 kell 12.00 - 12ab lõpuaktus

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"