EST ENG RUS

Üldtegevuskava

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi tegevussuunad 2017/2018

2017/2018 “Mina jään” mõtte säilitamine ja edasikandmine läbi õppetöö ja ürituste

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine:

  • Põhikooli ja gümnaasiumi ainekavade arendus ja koostöö MÕKist lähtudes
  • Kujundava hindamise ja õpilast toetava tagasisidestamine igapäevatöös
  • Koolipere ja vanemad toetavad kooli väärtusi, sõbralikku ning vägivallatut koolikultuuri

Õppe- ja kasvatustegevus ning õpikeskkond:

  • Muutunud õpikäsitluse rakendamine igapäevatöös

            - Õpetaja kui õpilase arengu toetaja, juhendaja ja õpilase tegevuse suunaja

      - IT pädevuste ja koostööoskuste süsteemne arendamine ainetevahelise                     lõimingu kaudu

      - Mitmekülgsete õpioskuste arendamine õpilasele sobivas õppevormis

      - Õpime kõikjal (õuesõpe, muuseumiõpe, projektiõpe jm.)

      - Aktiivõppe meetodite kasutamine igapäevatöös

      - Tagadada igale õpilasele eduelamus, võimetekohane areng)

Huvitegevus:

  • Aktiivne vahetund
  • Eesti Vabariik 100
  • Tallinna Kristiine Gümnaasium 99
  • Huvitegevus ja projektitöö toetavad õpilase mitmekülgset arengut

Koostöö huvigruppidega:

  • Koostöö ja tagasiside huvigruppidelt, kooli heaoluuuringud ja e-arengusvestlused tagavad kooli stabiilse arengu ja maine.
  • Kiire ja kaasaegne infovahetus, veebipõhine dokumendihaldus ja informatiivne kooli koduleht ning vanemate personaalne teavitamine tagab kiire infovahetuse, selguse koolis toimuvast ning rahuliku töörütmi.

 

Projektid 2017/2018

Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)

Tallinna Haridusamet

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Suitsuprii klass

Tervisearengu Instituut

Kaasjuhendamise projekt           

Tallinna Ülikool, Tallinna Haridusamet

Minikonverents

koostööprojekt vilistlastega

Tagasi kooli

TKG vilistlased, lapsevanemad

Tulevased sündmused:


N 24.05 pärast kolmandat tundi nutimitmevõistlus 4.-6. klassile
R 25.05 pärast teist tundi ÕE koosolek
T 29.05 9. klassi viimane koolikell kell 13.05
K 30.05 abituuriumi tutipäev
N 31.05 abituuriumi viimane koolikell kell 13.05

Lõpuaktused

T 12.06 kell 10.00 1.-4. klassi lõpuaktus
T 12.06 kell 11.00 5.,6.,7.,8.,10 ja 11. klassi lõpuaktus
T 19.06 kell 14.00 9. klassi lõpuaktus
K 20.06 kell 14.00 abituuriumi lõpuaktusLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"