EST ENG RUS

KINNITATUD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 

direktori 23.09.2022

käskkirjaga nr 1.1-6/14

 

TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUMI KODUKORD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord kehtestatakse juhindudes Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 30.08.2022 õppenõukogu nr 1.1-5/6 otsuse nr 6 alusel, mis on heaks kiidetud Tallinna Kristiine Gümnaasiumi hoolekogu 23.09.2022 nr 1.1-4/3 otsusega ja kooskõlas õpilasesindusega

 

1. Üldsätted
1.1. Koolis on õpe korraldatud õppeaastate kaupa. Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. Õppeperioodil on õpe korraldatud õppepäevadena. Õppepäevadel on õpilase õppetöö üldjuhul korraldatud õppetundidena.
1.2. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, lõimitud õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.
1.3. Õppetunnid toimuvad vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile.
1.4. Õppetund võib toimuda kontaktõppena ja distantsõppena.
1.4.1. Vastavalt kooli õppekavale, üldtööplaanile ja juhtkonna otsusele võib õppeaasta jooksul läbi viia juhendatud distantsõppe perioode ja e-õppe päevi
1.4.2. Õppetund distantsõppena toimub juhendatud õppena ja/või juhendite alusel vastavalt distantsõppe juhendile.
1.4.3. Üks kord kalendrikuus on õppetöö korraldatud õpilase individuaalse õpiraja juhendist lähtuvalt, Koostööpäev.
1.4.4. Koostööpäev toimub erinevatel nädalapäevadel vastavalt õppeaasta algul kinnitatud ajakavale.
1.5. Kontaktõppetunni läbiviimise koht väljaspool kooli kooskõlastatakse juhtkonnaga.
1.6. Õppetunnid vahelduvad vahetundidega.
1.7. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks klassijuhataja poolt, e-päeviku kaudu või muus klassijuhataja poolt valitud vormis
1.8. Koolimaja on üldjuhul õppetööks avatud tööpäeviti kell 07.30 - 17.00.Õppetunnid algavad kell 08.00 ja toimuvad tunniplaani järgi.
1.9. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Paaristunni pikkus on 90 minutit.
1.10. Klassivälised üritused õpilastele lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00.
1.11. Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur koolipäeva hommikul kell 06.00 www.ilmateenistus.ee andmetel arvestades lisaks tuule-külma indeksi tabelit http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/valisohk/tuule-kulma-indeks.html) on -20ºC ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.-6. klassi õpilastel, -25ºC ja madalama tegelikult toimiva õhutemperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.-9. klassi õpilastel.
1.12. Koolivaheajad määratakse haridus- ja teadusministri määrusega.

2. Kooli saabumine ja koolist lahkumine
2.1. Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja külalisi.
2.2. Õpilane kasutab kooli sisenemisel ja väljumisel e-õpilaspiletit.
2.3. Üleriided jäetakse garderoobi, välisjalanõud vahetatakse sisejalatsite vastu.
2.3.1. Raha dokumendid ja muud väärtuslikud esemed võtab õpilane endaga kaasa, sest vastutab oma isiklike esemete eest kuna garderoob on valveta.
2.3.2. Õpilane ei viibi koolipäeval garderoobis, va. kehalise kasvatuse riiete võtmiseks.
2.3.3. Iga klassi õpilane vastutab korra eest tema klassile määratud garderoobiboksis
2.4. Koolis on heaks tavaks, et õpilane kannab koolis puhast, korrektset ja õpilasele sobivat riietust
2.5. Mõjuva põhjuseta ei ole koolipäeva jooksul õpilasel lubatud kooli territooriumilt lahkuda.
2.5.1. Koolist lahkumiseks esitab õpilane valvurile kooliõe/klassijuhataja/ õppejuhi kinnitusega tõendi.
2.5.2 Koolitervisehoiu töötaja saab õpilase koju lubada ainult palaviku või trauma korral. Tervisehoiu töötaja teavitab sellest lapsevanemat.
2.6. Valvur registreerib dokumendi alusel kirjalikult koolimajja sisenemisel lapsevanemad ja külalised ning teavitab isiku saabumisest konkreetseid töötajaid.
2.6.1. Lapsevanemad ja külalised ootavad fuajees kuni töötaja, kelle juurde saabub külaline, tuleb fuajeesse ja juhatab külalise kooli ruumidesse.
2.6.2. Õpilasele vastu tulnud lapsevanem või hooldaja võib last oodata peaukse juures õues.
2.6.3. Lapsevanemad ja külalised ei sisene kooli ruumidesse ilma saatjata või ilma kooli töötaja loata.
2.7. Garderoobi, kehalise kasvatuse riietusruumi, koridoridesse ja kooli territooriumile jäetud isiklike asjade eest (telefon, rahakott, arvuti, tõukeratas, jalgratas, rula, ehted, riided, võtmed jm) vastutab õpilane.
2.7.1. Leitud esemed viiakse garderoobi (riided, jalanõud), väärisesemed kooli sekretäri või õppejuhi kabinetti hoiule.
2.7.2. Leitud esemeid hoitakse garderoobis üks kalendrikuu. Pärast ühe kuu möödumist antakse leitud esemed üle jäätmekäitlusteenust osutavale firmale.
2.7.3. Leitud väärisasjadest teavitatakse õpilasi kooliraadio ja telerite kaudu.

3. Õppetegevus
3.1. Õpilane on tunniks ette valmistunud ja jõuab tundi õigeaegselt, vajalike õppevahenditega.
3.2. Klassiruumi sisenetakse vaikselt, tervitatakse kõiki ruumis viibijaid.
3.3. Klassiruumi sisenevat täiskasvanut tervitatakse lugupidavalt püsti tõusmisega kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.4. Tunniks vajalikud õppevahendid paneb õpilane enne tunni algust lauale.
3.5. Õpilased istuvad õppeperioodi algul vabalt valitud kohtadel, kuid õpetajal ja/või klassijuhatajal on õigus õpilasi vajadusel ümber paigutada.
3.6. Koolipere hoiab korda ja puhtust ning täidab üldtunnustatud hügieeninõudeid.
3.7. Tunnis austatakse üksteist, kõneletakse tubase häälega ja ükshaaval, täites õpetaja korraldusi.
3.8. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
3.8.1. Kohustuslik on osaleda nii õpetajaga vahetus kontaktis toimuvas tunnis, koostööpäeval, individuaalse/iseseisva õppevormi tunnis, kui ka distantsõppe vormis läbiviidavates õpitegevustes
3.8.2. Veebitund toimub ettenähtud ajal vastavalt Distantsõppe juhendile
3.8.3. Piirkondlikeks ja vabariiklikeks aineolümpiaadideks valmistumisel on õpilane vabastatud ainetundidest võistlusele eelneval päeval.
3.9. Olümpiaadi koolivoorul ja koolispordi võistlustel osalev õpilane on vabastatud sama päeva ainetundidest.
3.10. Kui õpilane ei esinda kooli õpilasüritustel, peab pikemaajaline õppetööst puudumine olema eelnevalt kokku lepitud aineõpetajate ja klassijuhatajaga.
3.11. Lapsevanem/õpilane esitab kirjaliku taotluse (vorm kooli veebilehel) vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist õppealajuhatajale.
3.12. Taotlusel olevad klassijuhataja ja aineõpetajate allkirjad ning juhtkonna otsus annavad loa õppetööst puudumiseks.
3.13. Allkirjaga tõendab aineõpetaja, et on teadlik õpilase eelseisvast puudumisest ning eelnevalt on osapoolte vahel kokku lepitud õppetöö korraldus
3.14. Õppetundidest puudumised ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest. Puudumise korral peab õpilane vastama järele õpetaja poolt määratletud olulised õpiülesanded üldjuhul 10 päeva jooksul, pikaajalise puudumise korral individuaalsel kokkuleppel aineõpetajaga.
3.15. Kui õpilane puudub koolist eksamite/tasemetööde/arvestuste perioodil, on õppenõukogul õigus määrata tekkinud võlgnevuste likvideerimiseks aeg kas järeleksamite ja -arvestuste ajal või pärast plaanilise õppetöö lõppu (juunis või augustis).
3.16. Õpilased, kellele on väljastatud kehalisest kasvatusest vabastus, peavad tõendi esitama kehalise kasvatuse õpetajale selle kehtivusaja alguses.
3.17. Vabastus kehalisest kasvatuse tunnist ei anna õpilasele õigust lahkuda või puududa tunnist. Antud tunni ajal täidab õpilane individuaalset ülesannet.
3.17.1. Õpilane, kes on kehalise kasvatuse tundidest vabastatud, peab viibima tunni juures. Tegevus tunnis toimub lähtuvalt õpilase tervislikust seisundist. Sõltuvalt vabastusest antakse õpilasele kas jõukohast füüsilist koormust või tunni teemat puudutav teoreetiline ülesanne.
3.17.2. Eesti noorte- ja täiskasvanute koondise liikmetele tehakse vajadusel erikokkuleppeid (individuaalne õppekava jne).
3.18. Koolis haigestunud õpilasel on võimalus saada meditsiinilist abi kooli tervishoiutöötajalt (SA Tallinna Koolitervishoid). Kui tervisliku seisundi tõttu on vaja õpilane lubada koju, siis teavitab kooliõde sellest lapsevanemat.
3.19. Vanem teavitab kooli oma lapse õppetööst puudumise põhjusest puudumise esimesel päeval. Puudumisest teavitamine toimub eKooli vahendusel, kui see ei ole individuaalselt teisiti kokku lepitud
3.20. Kool kasutab mõjutusmeetmetena põhjuseta puudumiste ja korrarikkumiste korral järgmisi võimalusi:
• vestlus õpilasega
• vestlus õpilase ja lapsevanemaga
• kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja kaasamine
3.21. Andmed põhikooli õpilase kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppetööst mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse koolikohustuse mittetäitmise tõttu Eesti Hariduse Infosüsteemi
3.21.1. Õpilane on kohustatud sooritama õpetaja poolt jäetud iseseisvaid õpiülesandeid.
3.21.2. Õpilane ei kasuta õppematerjali vastamisel keelatud kõrvalist abi.
3.21.3. Õpilane sooritab õpetaja poolt määratud tähtajaks antud ülesanded.
3.21.3.1. Iseseisvate õpiülesannete mittetäitmise põhjustest on õpilane kohustatud teavitama õpetajat esimesel võimalusel enne tunni algust.
3.22. 1 - 3. klassi õpilane kirjutab tunniplaani ja kodused ülesanded õpilaspäevikusse. 4.-9. klassi õpilastel ei ole õpilaspäeviku kasutamine kohustuslik, kuid on soovitav.
3.23. Korrarikkumise tunnis fikseerib õpetaja e-koolis.
3.23.1. Kui õpilane rikub tunnis korda, segades kaasõpilaste tööd, on õpetajal õigus eemaldada õpilane tunnist ja suunata tundi segav õpilane vestlusele HEVKO/psühholoogi/ sotsiaalpedagoogi/õppejuhi juurde.
3.23.2. Tunnist eemaldatud või puudunud õpilane omandab läbivõetud materjali iseseisvalt ja täidab tähtajalised tööd.
3.24. Õpilasel on õigus õpetaja täiendavale juhendamisele konsultatsioonide ajal. Õpetajate ajagraafik on kättesaadav kooli kodulehel.
3.25. Distantsõppe perioodil lisavad kunsti-, käsitöö- ja tööõpetuse õpetajad koduste ülesannete kohta samm-sammult jälgitava juhendi, mille abil saab õpilane kodutöö ilma kõrvalise abita korrektselt valmis teha.
3.26. Kui õpetaja ei ole ilmunud klassi 5 minutit pärast tunni algust, informeerib klassivanem (tema puudumisel mõni teine selle klassi õpilane) sellest õppejuhti (tema puudumisel direktorit).
3.27. Kassiruumides on nutiseadmete kasutamine keelatud kui ei ole kokku lepitud teisiti. Vastav märgis (punase randiga mobiiltelefon) on iga klassiruumi uksel.
3.28. Õpilase isiklikud IT vahendid (mobiiltelefon, nutikell, kaamera, muud salvestus-ja esitlusvahendid) on tundide ajal välja lülitatud ja/või hääletul režiimil ja/või asuvad koolikotis.
3.28.1. IT vahendite kasutamine tunnis on lubatud ainult eelneval kokkuleppel aineõpetajaga
3.28.2. IT vahenditega filmimine, sh. videotundide ajal , salvestamine ja pildistamine on lubatud ainult kõigi osapooltega kokkuleppel
3.29. Õpetajal on õigus õpilaselt õppetööd segavad, sh. mobiiltelefonid ja ohtlikud esemed hoiule võtta ja viia õppejuhi kabinetti
3.29.1. Õppetööd segavad esemed tagastab õppejuht õpilasele koolipäeva lõpul
3.29.2. Kodukorra korduval rikkumisel tagastatakse äravõetud esemed lapsevanemale
3.29.3. Koolipere tervist ja turvalisust ohustavad esemed antakse üle lapsevanemale või politseile
3.30. Õpilasel on kehalise kasvatuse tunnis sobivad spordiriided ja spordijalatsid, mis ei määri põrandaid. Välispordiriided ja -jalatsid ei ole lubatud kanda kooli siseruumides.
3.31. Kehalise kasvatuse tund toimub vastavalt tunniplaanile konkreetse ruumi (võimla, jõusaal, aula) ja staadioni kasutamise korrale.
3.31.1. Eriolukorras ja/või vastavalt vabariigis kehtestatud piirangutele ning distantsõppe perioodil suunavad kehalise kasvatuse õpetajad õpilasi liikuma vabas õhus ja tegelema spordiga, mille tulemuste kohta õpilane esitab õpetajale lühikirjeldused, fotod jms vastavalt eelnevale kokkuleppele

4. Vahetund
4.1. Vahetunnil viibivad õpilased koridorides, õues või kokkuleppel õpetajaga klassiruumis.
4.1.1. I korruse koridorid, söökla ja raamatukogu on nutiseadmevabad piirkonnad, mis on märgistatud vastavate kleebistega
4.2. Tundide vahelisel ajal on klassiruumi lae- ja tahvlivalgustus välja lülitatud ja aknad vajadusel avatud.
4.3. Õuevahetunnis kooli territooriumil viibides õpilane suhtleb kaasõpilasega viisakalt, sõbralikult ja heatahtlikult, ei häiri teisi inimesi, viib prügi ja tühja taara alati prügikasti ning jõuab tundi õigeaegselt
4.4. Õpilasel on keelatud oma tegevusega kahjustada kooli territooriumile pargitud autosid, jalg- ja tõukerattaid ja teisi sõiduvahendeid ning muud kooli territooriumil asuvat inventari.
4.4.1. Pealtnägijate ja/või valvekaamera tõendusmaterjali alusel on lapsevanemal kohustus tasuda parklas asuva sõiduvahendi rikkumisega tekitatud kulud.
4.5. Õpilane võib mängida turvaliselt jalgpalliväljakul kui kontrollib enne mängu jalgpalliväravate kinnitust ja kasutab ainult korralikult kinnitusega jalgpalliväravaid; teavitab koheselt kinnitustest lahtiolevast jalgpalliväravast kehalise kasvatuse õpetajat või sisevalvetöötajat.
4.6. Õpilane võib üldjuhul viibida kooli territooriumil tööpäeviti ajavahemikul kell 7.30 17.00. Õppetöövälisel ajal ja nädalavahetustel on kooli territoorium suletud ning kool ei vastuta õpilase turvalisuse eest territooriumil.

5. Kooli vara heaperemehelik kasutamine
5.1. Õpilane vastutab kooli ruumides oleva vara ja talle välja antud õppematerjalide korrashoiu eest.
5.2. Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli vara on lapsevanem või hooldaja kohustatud hüvitama.
5.3. Õpilasel on lubatud avada ja sulgeda aknaid ning ruloosid õpetaja loal ja juuresolekul. Õpilasel ei ole lubatud reguleerida radiaatori temperatuuri.
5.4. Õpilane kasutab koolikeskkonna ressursse säästlikult (elekter, vesi, paber jne).
5.5. Kooli territooriumil jalgrataste, tõukerataste ja mootorsõidukitega liiklevad õpilased/töötajad/külalised on kohustatud järgima turvalisuse ja ohutusreegleid.
5.5.1. Õpilane võib oma jalgratta/tõukeratta paigaldada koolimaja sisehoovi ainult selleks ettenähtud kohale kui:
• lukustab sõiduvahendi hoidja külge;
• paigutab mopeedi parklasse vastavalt märgistusele;
5.5.2. Kui õpilane ei täida ohutusreegleid, siis jääb ta ilma võimalusest kooli territooriumil jalgrataste või mootorsõidukitega liigelda ning parkida.
5.6. Kool ei vastuta õpilase isiklike asjade eest kooli territooriumil!

6. Õpilaste ning kooli töötajate vaimse või füüsilise turvalisuse tagamine
6.1. Õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutab kogu koolipere. Käitumise ja tegutsemise aluseks on Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord
6.2. Tervise ja turvalisuse kaalutlustel on kooli juhtkonnal õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud distantsõppele. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Vabariigi Valitsus, Terviseamet, Tallinna Haridusamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.
6.2.1. Juhtkond teavitab otsusest kooli töötajaid. Klassijuhataja teavitab otsusest õpilasi ja nende vanemaid eKooli kaudu.
6.2.2. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood. Kui perioodi ei ole võimalik määratleda, siis on teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada e-õppe perioodi kestvusest.
6.3. Turvalise keskkonna tagamiseks viiakse koolis regulaarselt läbi ennetavaid tegevusi nii klassi kui kooli tasandil (temaatilised klassijuhatajatunnid, suhtlusring sotsiaalsete oskuste arendamiseks, evakuatsiooniõppused, teemanädalad, individuaalsed tegevused õpilastega, vestlused lapsevanematega, koolitused jm).
6.4. Koolipere ei oma ega tarvita uimasteid (tubakatooted, vesipiip, e-sigaret, alkohol, narkootikumid, jms) ning ei oma terariistu, relvi jms.
6.5. Koolipere ei sea ohtu enda ja teiste turvalisust
6.5.1. Keelatud aine või eseme omamise korral võetakse see ära.
6.5.2. Keelatud aine või eseme omamisest teavitatakse kooli juhtkonda, politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.
6.5.3. Kooli juhtkonna liikmel (direktor, õppealajuhataja) ja sotsiaalpedagoogil on põhjendatud kahtluse korral (õpilane või töötaja on märganud või teavitanud) õigus läbi otsida õpilase isiklikke asju kui tunnistajatena on juures vähemalt kaks kooli töötajat.
6.6. Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb reageerida koheselt. Oluline on hinnata käitumise võimalikke põhjuseid, olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda juhtkonna või politsei poole.
6.7. Endale ja/või teistele oma käitumisega võimalikku ohtu kujutav õpilane või töötaja, kes ei reageeri suulistele korraldustele, eemaldatakse sündmuskohalt või eemaldatakse ohutsoonist teised õpilased ning õpetajad.
6.8. Õpilastevahelise kakluse ja sellest põhjustatud kehalise vigastuse korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kooliõde, kiirabi ja tugispetsialistid.
6.9. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid ning vajadusel teeb kannatanu avalduse politseile.
6.10. Küberkiusamise, varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama avalduse politseile.
6.11. Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks või sellele reageerimiseks kasutatakse koolis elektroonilist videovalvesüsteemi Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 44 lg 5 alusel.
6.11.1. Videovalvesüsteemi olemasolust teavitavad kleepsud sissepääsude uste klaasidel.
6.11.2. Valvesüsteemi salvestisele juurdepääs on ainult kooli direktoril ja direktori volitatud isikutel.
6.11.3. Valvelauatöötaja jälgib p 6.11 sätestatud eesmärgil salvestusseadmete pilti reaalajas.
6.11.4. Vanematel, õpilastel ja teistel kaamerasalvestistele jäänud isikutel on kõik andmekaitsetingimustes sätestatud õigused oma andmete osas.
6.11.5. Turvakaamera salvestisi ei väljastata kolmandatele isikutele va juhul, kui kolmandal isikul on seaduses sätestatud õigus salvestisi saada. Andmete saamiseks tuleb esitada allkirjatatud nõue, milles peab olema näha salvestise saamise õiguslik alus, eesmärk ja ajavahemik, mille kohta salvestist soovitakse.
6.12. E-õpilaspileti süsteem tagab ja võimaldab ajaliselt määrata õpilase kooli saabumise ja lahkumise ning salvestised säilitatakse veebipõhises arhiivis.
6.13. Kool väljastab õpilasele kooli vastuvõtul tasuta e-õpilaspileti.
6.14. E-õpilaspileti kaotamisel tellib põhikooli õpilase lapsevanem ja gümnaasiumi õpilane e-koolist uue õpilaspileti duplikaadi
6.15. Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ja juhtumite lahendamise korda tutvustab klassijuhataja õpilastele iga õppeaasta algul.
6.16. Juhtkonnal on õigus nõuda õpilaselt ja töötajalt kirjalikku selgitust süü- või väärteojuhtumi kohta
6.16.1. Seletuskirja vormil fikseeritakse süü- või väärteo toimepanemise aeg ja sündmuse kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja koostaja nimi ja allkiri.
6.16.2. Süü- või väärteo toimumisest teavitatakse koheselt sellega seotud õpilase klassijuhatajat ning õpilase vanemaid.
6.16.3. Juhindudes õigusaktidest otsustab juhtkond, kuidas süü- või väärtegu käsitleda
6.17. Kooli territooriumil viibivatest isikutest, kes rikuvad korda (suitsetavad, on ebakaines olekus, vandaalitsevad jm.) teavitatakse koheselt politseid.
6.18. Õpilaste mõjutusmeetmete põhimõtted Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord on kooli kodulehel

7. Raamatukogu
7.1. Põhikooli õpilased saavad õppekava omandamiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud tasuta.
7.2. Õpilane kontrollib saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest koheselt (määrdunud või puuduvad leheküljed, muud defektid) raamatukoguhoidjale. Õpik vahetatakse ümber, võimalusel parandatakse.
7.2.1. Õpilane panustab et õpikud oleksid kasutamiskõlblikud, pannes õpiku kaitsmiseks ümber paber/kilekaaned.
7.3. Hooldatud ja parandatud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja muud õppevahendid tagastab õpilane raamatukogule õppeaasta lõpul.
7.4. Raamatukogus laenutatakse ilukirjadust, õppevara ja õpikud õpilasele e-õpilaspileti alusel.
7.5. Õpikute ja raamatute tagastamata jätmisel ning koolivara hüvitamisest keeldumisel on õppenõukogu otsuse alusel koolil õigus mitte väljastada õpilasele klassitunnistust õppeaasta lõpul, kuni võla likvideerimiseni.
7.6. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse direktori käskkirjaga kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

8. Toitlustamine
8.1. Toitlustamine koolis toimub vastavalt kooli päevakavale ja toitlustamise korrale, millest teavitatakse õpilasi õppeaasta algul.
8.2. Toitlustamise korraldamisega seotud info ja nädala menüü on kättesaadav kooli kodulehel.
8.3. Söögivahetunnid on erineva kooliastme õpilastel eri kellaaegadel, arvestusega, et söömiseks on õpilastele ette nähtud vähemalt 20 minutit.
8.3.1. 1.-4. klassi õpilane siseneb sööklasse õpetaja saatel, 5.-12. klassi õpilane võib siseneda sööklasse söögivahetunnil ilma õpetajata
8.3.2. Õpetaja võib lubada õpilasi sööma söögivahetunnist erineval ajal, kui see on eelnevalt sööklaga kokku lepitud
8.4. Söögisaali sisenemisel pestakse käed sooja vee ja seebiga.
8.5. Õpilane valib päeva toiduvalikust endale sobiva eine.
8.6. Söögisaalis käitutakse viisakalt ja peetakse kinni lauakommetest.
8.7. Kasutatud toidunõud viib iga õpilane ise nõudepesurestile.
8.8. Õpilane ei välju sööklast toitlustaja poolt väljastatud toiduga. (sh puhvetist ostetud toit)
8.9. Kaasa võetud toitu ja jooki ei tarbi õpilane koolimajas liikudes ega õppetöö ajal. Õppetöö ajal ei ole toit ja jook nähtaval kohal.
8.10. Toitlustamine distantsõppe perioodil
8.10.1. eriolukorras korraldatakse toitlustamine vastavalt vabariigis ja Tallinnas kehtestatud korrale, millest teavitatakse lapsevanemaid
8.10.2. kooli üldtööplaani alusel toimuvatel lühiajalistel distantsõppe, e-õppe, projekti ja õuesõppe päevadel üldjuhul toitlustamist koolis ei korraldata.

9. Aula
9.1. Aula kasutamist kooli (suur)ürituste ja tundide läbiviimiseks koordineerib huvijuht. Ruum broneeritakse Teams’is.
9.2. Vahetundide ajal ei ole õpilastel lubatud viibida aulas kui ei ole konkreetse tunni/üritusega seoses kokku lepitud teisiti.
9.3. Klaveri, muusikariistade ja helitehnika kasutamine lepitakse eelnevalt kokku huvijuhiga.
9.4. Tunni/ürituse lõpus paigutatakse toolid virnastatult lavale.

10. Tunnivälise tegevuse võimalused
10.1. Tunnivälised tegevused ja huvialaringid on õpilasele üldjuhul tasuta.
10.2. Koolil on õigus vastavalt lastevanemate ja õpilaste soovidele/huvidele korraldada tasuliste ringide tegevust.
10.3. Huviringide info avaldatakse kooli kodulehel.
10.4. Kõik tunnivälised tegevused ja üritused kooli ruumides ja territooriumil kooskõlastatakse eelnevalt juhtkonna esindajaga.

11. Infovahetus lapsevanemaga
11.1. Pidev infovahetus kooli ja lapsevanemate või lapse seaduslike esindajate vahel toimub üldjuhul kooli kodulehe/õpilaspäeviku/e-kooli/e-posti/telefonivestluste kaudu.
11.2. Õppaasta algul, septembris, korraldab klassijuhataja lastevanemate koosoleku (vajadusel veebis), kus informeeritakse lapsevanemaid õppeaasta jooksul toimuvatest olulistest üritustest, eksamitest, tasemetöödest jms.
11.3. Kooli koduleheküljel on kättesaadav põhikooli ja gümnaasiumi hindamise juhendid, kus on fikseeritud õpilase hindamise korraldus.
11.4. Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet oma hinnete ja hinnangute kohta.
11.5. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase (kujundava) hindamise põhimõtete, hinnete ning hoolsuse ja käitumise hinnangute kohta.
11.6. Õpetaja vastab lapse ja/või lapsevanema teatele või päringule üldjuhul 3 tööpäeva jooksul. Õpetajal ei ole kohustust vastata lastevanemate kirjadele ja telefonikõnedele töövälisel ajal, pärast kella 17.00
11.7. Põhjalikum suhtlemine klassijuhataja ja lapsevanema(te) vahel toimub arenguvestlusel või e-arenguvestlusel.
11.8. Kool ei anna infot töötajate isiklike mobiiltelefonide numbrite ja aadresside kohta. Sellise info edastamine või mitteedastamine on iga töötaja isiklik otsus.

12. E-õpilaspilet
12.1. E-õpilaspilet on dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
12.2. E-õpilaspilet antakse kooli vastu võetud õpilasele tasuta.
12.3. Õpilane on kohustatud hoolikalt hoidma e-õpilaspiletit.
12.4. Õpilane on kohustatud esitama klassijuhatajale õpilaspileti pikendamiseks iga õppeaasta algul. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.
12.5. Õpilane on kohustatud peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast tagastama koolile e-õpilaspileti.
12.6. E-õpilaspilet on vajalik kooli sisenemisel, koolimajast lahkumisel ja raamatute laenutamisel.
12.7. E-õpilaspiletiga seonduvad toimingud on reguleeritud “E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord”
12.8. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.

13. Tunnistus
13.1. Trimestrite kokkuvõtvad hinded on õpilastele ja vanematele jälgitavad e-kooli veebikeskkonnas.
13.2. Üldjuhul väljastatakse paberkandjal klassitunnistus õppeaasta lõpul.
13.3. Esimeses ja teises kooliastmes ning andeainetes võib kool rakendada kujundavat hindamist.
13.4. Kujundava hindamise tagasiside antakse vähemalt kaks korda õppeaastas.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.