EST ENG RUS

Gümnaasiumi tunnijaotuskava

 

Tallinna Kristiine Gümnaasium on valikkursuste abil kujundanud õppesuunad, võimaldades õpet kuni kolmes õppesuunas.

Gümnaasiumi õppesuunad erinevad üksteisest vähemalt kaheksa valikkursuse poolest.

Gümnaasiumiastmes omandatavad keeletasemed:

A-võõrkeel vähemalt B2.1 tase.

B-võõrkeel vähemalt B1.1 tase.

C-võõrkeel vähemalt A2.1 tase.

I õppesuunas on ühendatud reaalainete ja loodusainete valdkonnad. Suund annab praktilised oskused IKT võimaluste kasutamiseks teabe analüüsimisel ja probleemidele rakenduslike lahenduste leidmisel. Õpilastel on võimalused väljaspool kooli, koostööpartnerite juures toimuvas õppes osalemiseks ning õues õppeks. Suuna valinud õpilased saavad paremad eeldused reaal- ja loodusainete valdkonnas edasiõppimiseks. 

REAALAINETE ÕPPESUUND

       

Õppeaine

RÕK

10.kl

11.kl

12.kl

KOOLI VALIKUD

eesti keel

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

kirjandus

5

1

2

2

 

 

 

1

 

 

kirjandus ja ühiskond

 

 

 

 

1

funktsionaalne lugemine

matemaatika

 

 

 

 

 

lai

14

5

5

5

 

 

 

 

1

 

rakendusmatemaatika

 

 

 

 

 

 

inglise keel

5

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

vene keel

5

1

2

2

 

 

 

2

 

 

praktiline vene keel

bioloogia

4

1

2

1

üldbioloogia

 

 

 

 

1

rakendusbioloogia

loodusgeograafia

2

 

2

 

 

keemia

3

2

1

 

 

 

 

1

 

1

praktiline keemia

 

 

 

1

 

elementide keemia

 

 

 

 

1

keskkonnakeemia

füüsika

5

1

2

2

 

 

 

1

 

 

füüsika ja tehnika

 

 

 

 

 

teistsugune füüsika

 uurimistöö  alused

 

 

1

 

 

joonestamine

 

 

 

2

 

ajalugu

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

ühiskond

2

 

 

2

 

inimeseõpetus

1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

psühholoogia

 

 

 

 

 

 

inimgeograafia

1

2

 

 

 

 

 

1

 

 

usundiõpetus

 

 

1

1

 

majandusõpetus

muusika

3

1

1

1

 

kunstiajalugu

2

1

1

 

 

kehaline

5

2

1

2

 

 

 

 

1

 

liikumine välitingimustes

 

69

 

 

 

 

VALIKKURSUSED

 

 

 

 

 

riigikaitse

 

2

 

 

 

filosoofia

 

 

 

1

 

väitlus

 

 

 

1

 

majandusõpetus

 

1

1

 

 

perekonnaõpetus

 

 

1

 

 

rakenduspsühholoogia

 

 

 

1

 

robootika

 

1

 

 

programmeerimise alused

 

 

2

 

 

matemaatiline statistika

 

1

 

 

 

praktiline geograafia

 

1

 

 

 

A-võõrkeel

 

 

 

1

 

MA riigieksami ettevalmistus

 

 

 

1

 

eesti keele riigieksam

 

 

 

1

 

KOKKU

 

35

35

35

 
           

Gümnaasiumi valikkursusi peab igal õppeaastal sooritama vähemalt 4 õppeaine ulatuses

II õppesuunas on ühendatud sotsiaalainete ja humanitaarainete valdkonnad. Suund annab oskuse meedia analüüsimiseks ja võimaluse sündmuste kajastamiseks koolimeedias. Humanitaarainete õppimine kujundab arusaama kaasaegse maailma ajaloost ja kultuurist. Õpilased omandavad uue võõrkeele alused ning tutvuvad maadega, kus seda keelt räägitakse. Suuna valinud õpilased saavad õppeülesannete lahendamise abil sotsiaalsed oskused ühiskonnas edukaks toimetulekuks ning edasiõppimiseks sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas.

           

HUMANITAARAINETE ÕPPESUUND

   

õppeaine

RÕK

10

11

12

KOOLI VALIKUD

KOHUSTUSLIK

 

 

 

 

 

eesti keel

6

2

2

2

 

 

 

 

1

 

meedia

 

 

1

1

1

praktiline meedia

kirjandus

5

1

2

2

 

 

 

1

 

 

kirjandus ja ühiskond

 

 

 

 

1

funktsionaalne lugemine

matemaatika

8

4

3

3

 

kitsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inglise keel

5

2

2

2

 

 

 

 

 

 

inglise ärikeel

vene keel

5

1

2

2

 

 

 

2

 

 

praktiline vene keel

saksa/itaalia keel

 

3

2

2

 

bioloogia

4

 

2

2

 

loodusgeograafia

2

 

2

 

 

keemia

3

2

1

 

 

 

 

 

1

 

praktiline keemia

füüsika

5

1

2

2

 

uurimistöö  alused

 

 

1

 

 

ajalugu

6

1

2

3

 

 

 

1

 

 

Euroopa maade ja Am.Üh. Ajalugu

 

 

 

 

 

 

ühiskond

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

usundiõpetus

inimeseõpetus

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

psühholoogia

 

 

 

1

 

perekonnaõpetus

 

 

 

 

1

rakenduspsühholoogia

inimgeograafia

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muusika

3

1

1

1

 

kunstiajalugu

2

1

1

 

 

 

 

 

 

1

kunsti arengusuunad

kehaline

5

2

1

2

 

 

 

 

1

 

liikumine välitingimustes

 

63

 

 

 

 

VALIKKURSUSED

 

 

 

 

 

riigikaitse

 

2

 

 

 

kõne ja väitlus

 

 

 

1

 

filosoofia

 

 

 

 

 

kultuurilugu

 

 

1

1

 

meedia

 

1

 

 

 

majandusõpetus

 

1

1

 

 

rakendusmatemaatika

 

 

1

 

 

käsitöö, kodundus

 

 

 

 

 

A,B,C võõrkeele valik

 

 

1

1

 

ettevalmistus matemaatika riigieksamiks

 

 

 

1

 

eesti keele riigieksam

 

 

 

1

 

KOKKU

 

35

35

34

 

 

Gümnaasiumi valikkursusi peab igal õppeaastal sooritama vähemalt 4 õppeaine ulatuses

Tunnijaotusplaanid vaadatakse igal aastal üle õppenõukogus ja vajadusel tehakse parandusi ja täiendusi.

 

Valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted

 

I õppesuund on kujundatud sellistest reaalainete/loodusainete valikkursustest nagu „Elu keemia“, „Füüsika ja tehnika“, „Teistsugune füüsika“, „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“, „Robootika“, „3D-modelleerimine“, „Joonestamine“, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“, “Rakendusmatemaatika”, „Matemaatiline statistika“, „Rakendusgeograafia“, “Keskkonnakeemia“, „Praktiline keemia“, „Uurimistöö alused“ (kõigis õppesuundades), „Praktiline geograafia“, „Väitlus“.

II õppesuund on kujundatud sellistest sotsiaalainete/humanitaarainete valikkursustest, nagu „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“, „Inimene ja õigus“, „Psühholoogia“, „Rakenduspsühholoogia“, „Usundiõpetus“, „Globaliseeruv maailm“, „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“, „Tänapäeva filosoofilised küsimused“, „Kultuurilugu“, „Praktiline meedia“, „Kõne ja väitlus“, „Perekonnaõpetus“, „Liikumine välitingimustes“, „Kirjandus ja ühiskond“, „Funktsionaalne lugemine”, „Võõrkeel B2 keeleoskuse tasemel“.

  1. klassis moodustub kooliõppekava riikliku õppekava kohustuslikest kursustest vastavalt õpilase poolt valitud suunale.
  2. klassi lõpus valivad õpilased 11.-12. klassis õpitavad valikkursused kooli poolt pakutud valikust.
  3. klassis õpivad kõik õpilased laia matemaatika ainekava järgi. Pärast 10. klassi tasemetöö sooritamist antakse õpilasele soovitused jätkamaks õpet kas laia või kitsa matemaatika ainekava järgi.

Õpilasel on olenemata läbitud ainekavast õigus valida kooli lõpetamisel kas kitsa või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.

Vajadusel kool kavandab ja viib valikkursusi läbi koostöös teiste koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas kasutades Eesti ja rahvusvahelisi võrgustikke ning infotehnoloogilisi lahendusi.

 

Erinevate õppekeelte kasutamine kursuseti

 

Valikkursuste, sh uurimistöö, õppekeeleks võib olla koolis õpetatav võõrkeel.

Tulevased sündmused:


21.02 Eesti Vabariigi aastapäeva aktused

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"