EST ENG RUS

Riiklik järelvalve

 

Tallinna Haridusameti kodulehe leiad siit.

 

Tallinna Linnavolikogu 16.05.2013 revisjonikomisjoni akt nr 4/2013

Kontrolli läbiviimise aeg:18.03.–16.05.2013.

Teema: “Eelarveliste vahendite kontroll Tallinna Kristiine Gümnaasiumis

aastatel 2010 ja 2011”

 

Kontrollijad teevad järgmised ettepanekud:

  1. Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks.
  2. Märkida, et 2010. ja 2011. aastal Tallinna Kristiine Gümnaasiumi eelarvet kasutati eesmärgipäraselt ning säästlikult ning dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ja arhiveeritud.

 

Tallinna Haridusameti juhataja 13.05.2010 käskkirja nr 1-2/255 “Kontrolli läbiviimine haridusameti hallatavates asutustes ja komisjoni moodustamine” viis sisekontrolli sektori komisjon läbi plaanilise kontrolli teemal “Linnavara kasutusse andmise ning tunnitasu alusel osutatavate teenuste vastavus õigusaktidele”
Kontroll läbiviimise aeg: 18.05-04.06.2010
Ettekirjutused: puuduvad

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 15.02.2010 akt nr 10/2010
“Eelarveliste vahendite kasutamine linna haridusasutuste turvalisuse tagamisel 2009.aastal"
Ettekirjutused: puuduvad

Harju maavanema temaatiline riiklik järelvalve 20-28.10.2011
Teema: Ülevaade pedagoogide kvalifikatsioonist, täiendkoolituse võimaldamisest ja atesteerimise korraldusest ning Eesti Hariduse Infosüsteemi õpetajate alamregistris andmete õigsuse kontrollimine.
Temaatilise riikliku järelvalve teostamise õiend nr 2.1-6/26
Ettepanekud:
1. Seada eesmärgiks kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide töölevõtmine ning viia miinimumini tähtajalise töölepinguga töötajate arv.
Ettekirjutused:
2. Tulenevalt “Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamise ning põhimääruse” § 18-st kanda EHISesse kõik õpetajate täiendkoolitustel osalemised vastavalt esitatud koolitustõenditele/tunnistustele.
3. Tulenevalt “Õpetajate koolituse raamnõuete” §17-st tagada, et kõik pedagoogid osaleksid viimase viie aasta jooksul täiendkoolituses vähemalt 160 tundi.

Tulevased sündmused:


E 19.11 pärast seitsmendat tundi ÕE koosolek
T 20.11 pärast neljandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
T 20.11 pärast viiendat tundi 5.-8. klassi mälumäng
T 20.11 kolmas tund 5.-8. klassi Koidulauliku konkursi koolivoor
T 20.11 neljas tund 9.-12. Koidulauliku konkursi koolivoo
K 21.11 pärast neljandat tundi 9.-12. klassi mälumäng
N 22.11 1.-4. tund algklasside kadrikarneval
R 23.11 pärast teist tundi ÕE infominutid
R 23.11 vahetunnidisko pärast neljandat ja viiendat tundi
R 23.11 kell 17.00 VABA LAVA
Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"