EST ENG RUS

GümnaasiumKatsed 10. klassi

Anname teada, et viiruse ohu tõttu on kõikide koolide vastuvõtukatsed ning vestlused lükatud edasi vähemalt kaheks kuuks (alates 10.03) kuni uute asjaolude selgumiseni. Seega igasugused katsed, kus on lapsed üle Eesti või linna, on edasi lükatud, sh üleminekuklassides.

Täname mõistva suhtumise eest!


10. klassi katsetele registreerimine 2020

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi katsed 10. klassi astujatele toimuvad 07. aprillil 2019, kell 15:00, aadressil Nõmme tee 32, 13426 Tallinn.

Katsetel sooritavad kandideerijad testi eesti keele, matemaatika ja võõrkeele õppeainetes.

Katsetele saad registreerida kuni 02.04.2020 kell 16.00 SIIN


Vastuvõtu kord


Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi 2020/2021

Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel 10. klassi lend järgmistele õppesuundadele:

 • humanitaarsuund
 • reaalsuund

Täpsemalt valikainete kohta vaata TKG gümnaasiumi õppekava.

Vastuvõtukatsetel sooritavad TKG gümnaasiumiastmel õppida soovijad võõrkeeltes, matemaatikas ja eesti keeles testi, mis sisaldab ülesandeid põhikooli riiklikust õppekavast ning vastavad raskustasemelt põhikooli õpitulemustele ja üldpädevustele. (Lisa 3).

 

Katsed Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi toimuvad aprillis 2020.

Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end katsetele registreerinud, täites vastava registreerimislehe kooli kodulehel.

Katsetele tulles peab õpilasel kaasas olema:

 • isikut tõendav dokument,
 • klassi tunnistuse kinnitatud koopia,
 • kirjutusvahend, kalkulaator,
 • joonlaud,
 • harilik pliiats,

Tasemetesti hinnatakse punktisüsteemis. Testi 3 osa kogusumma on 75 punkti (25+25+25).

Testi osatestide teemad vaata „TKG vastuvõtu kord“  Lisa 3.

Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest punkte järgmiselt:

 • ainult hinded“5“ ja "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 15 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 7 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 5 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 1 punkti;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti.

Tasemetesti punktide ja  9. klassi klassitunnistuse hinnete põhjal moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele, millest teavitatakse e-posti teel

Vestlus kuni 10 punkti:

 • Enesetutvustus ja kooli valiku(te) põhjendus -2 punkti;
 • Saavutused õppetegevuses – 2punkti;
 • Osavõtt huvitegevusest, spordist – 2 punkti;
 • Osavõtt ainevõistlustest ja olümpiaadidest – 2 punkti;
 • Ühiskondlik- ja vabatahtlik aktiivsus, osalemine noorteorganisatsioonides -2 punkti.

Testide, tunnistuse ja vestluse kogusumma 100 punkti.

Õpilaskandidaatide  pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse  ja vestluse tulemuse punktid. Vastuvõtukatsete tulemustest  teavitatakse õpilasi või vanemaid kirjalikult (e-kirjaga).

Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1.septembrini.

Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 17. - 30. juunini.

Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtukatsed ja on nimetatud kooli õpilaskandidaadiks, järgmised dokumendid:

 • avalduse (leiad SIIT)
 • põhikooli lõputunnistuse (originaal),
 • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia,

Õpilaspileti saab tellida eÕpilaspileti keskkonna kaudu. Juhendi kuidas õpilaspilet tellida leiate SIIT

Õpilase kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib Tallinna Kristiine Gümnaasium õpilaskandidaadi kooli õpilaste nimekirja. Õpilane saab olla ainult ühe kooli õpilaste nimekirjas.

Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada, palub kool teatada soovist e-kirjaga.

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate vastuvõtt gümnaasiumisse

Õpilaskandidaatide väljaselgitamisel oma kooli õpilaste hulgast on olulised: karjäärivestlus, tasemetestide tulemused, klassitunnistus

Õppesuuna valiku põhjendus;

2p

Õpitulemused ja õpimotivatsioon; osavõtt olümpiaadidest, ainevõistlustest;

2p

Osavõtt huvitegevuses, spordis; ühiskondlik- ja vabatahtlik aktiivsus, osalemine noorteorganisatsioonides;

2p

kooli kodukorra täitmine;

2p

koolikohustuse täitmine;

2p

9. klassi tunnistus 

Max 15p

Reaalsuunale kandideerijatel sooritatud testi tulemus.

Kogusumma 75p

Humanitaarsuunale kandideerijatel sooritatud testi tulemus.

Kogusumma 75p

Testi osatestide teemad vaata „TKG vastuvõtu kord“  lisa 3.


Tulevased sündmused:


Seoses viiruse levikuga on kõik sündmused hetkel edasi lükatud.

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"