logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS

GümnaasiumVastuvõtu kord


Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi 2017

REGISTREERIMINE LÕPPENUD!

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis komplekteeritakse vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel 10. klassi lend järgmistele õppesuundadele:

humanitaarsuund

 reaalsuund

Täpsem info siin

 

Vastuvõtukatsetel sooritavad gümnaasiumis õppida soovijad testid järgmistes ainetes: keeled, matemaatika ning üldteadmised.

Katsed toimuvad 4. aprillil 2017, kell 15.00.

Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt 2 päeva enne katsete toimumist registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis.

Katsetele tulles peab õpilasel kaasas olema:. 

 • isikut tõendav dokument,
 • klassi tunnistuse kinnitatud koopia,
 • kirjutusvahend, kalkulaator,
 • joonlaud,
 • harilik pliiats,

Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis.

 1. Testide kogusumma on 75 punkti(25+25+25)
 2. Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest punkte järgmiselt:
 • ainult hinded“5“ ja "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 15 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 7 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 5 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 1 punkti;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti.
 1. Vestlus kuni 10 punkti.
 2. Testide, tunnistuse ja vestluse kogusumma on 100 punkti.

Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ja vestluse tulemus.

Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel.

 

Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale, nimeliselt.

Vestlusteemad on õpimotivatsioon, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus.

Vastuvõtukatsete tulemustest  teavitatakse õpilasi või vanemaid kirjalikult (e-kirjaga).

Katsetel osalenud isikutel on õigus tutvuda katsete tulemustega ning saada täiendavaid selgitusi testide tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1.septembrini.

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate vastuvõtul gümnaasiumisse on olulised:

 • õpitulemused ja suhtumine õppetöösse;
 • saavutused õppe- ja huvitegevuses;
 • aineõpetajate hinnangud;
 • kooli kodukorra täitmine;
 • koolikohustuse täitmine;
 • IX klassi tunnistus s.h. eksamitulemused;
 • põhikooli lõputunnistus;
 • Humanitaarsuunale kandideerijatel sooritatud testi tulemus;
 • Reaalsuunale kandideerijatel sooritatud testi tulemus.

Dokumentide vastuvõtt 15. - 29. juuni 2017

 1. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele või vanemale teatavaks hiljemalt 31.maiks ja selle alusel koostatakse 10. klasside eelnimekirjad.
 2. Kui eelnimekirjas olev õpilane ei ole toonud 29. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kustutatakse ta eelnimekirjast ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas järgnevale õpilaskandidaadile.
 3. Digitaalselt allkirjastatud taotlus 10.klassi vastuvõtuks saadetakse kooli meiliaadressile hiljemalt 29.juuniks.
 4. Lisaks taotlusele esitab õpilaskandidaat järgmised dokumendid hiljemalt 29. juuniks:
 • Kooli meiliaadressile digitaalselt allkirjastatud taotlus (vorm kooli kodulehel).
 • Sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • Sisseastuja põhiharidust tõendava dokumendi originaal või välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi originaal
  • IX klassi tunnistus;
  • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul
  • Digitaalne dokumendifoto 3x4 saata aadressil kulli.kelder@kristiine.edu.ee(pilt nimetada õpilase isikukoodiga)
 1. Dokumentide alusel registreerib kool õpilase eKooli nimekirja.
 2. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab taotluse alusel õpilase nimekirjast välja.

Tulevased sündmused:


E 11.12 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnikino
K 13.12 pärast kolmandat tundi 5.-7. klassi mälumäng
K 13.12 pärast neljandat tundi 8.-12. klassi mälumäng
N 14.12 pärast kolmandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
N 14.12 kell 16.00 luulekohvik
R 15.12 pärast teist tundi ÕE koosolek

JÕULUD KRISTIINE GÜMNAASIUMIS

E 18.12 kell 11.00- 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 3.D jõulupidu
E 18.12 kell 13.00- 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.C jõulupidu
T 19.12 kell 17.00- 5.-8. klassi jõulupidu
K 20.12 kell 18.00- 9.-12. klassi jõulupidu
N 21.12 kell 11.30- 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D jõulupidu
N 21.12 kell 13.00-15.00 jõululaat
R 22.12 kell 11.00 jõulukontsert Eesti Metodisti KirikusLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333