EST ENG RUS

KINNITATUD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi

direktori 04.12.2019

käskirjaga nr 1.1-6/33

 

TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUMI KODUKORD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord kehtestatakse Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010 otsusega nr 698 Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus, haridus-ja teadusministri 03. detsembri 2010 määruse nr 69 Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 26.11.2019 õppenõukogu otsuse nr 1.1-5/36 alusel, mis on heaks kiidetud Tallinna Kristiine Gümnaasiumi hoolekogu 01. november 2019 otsusega nr 1.1-4/2

 1. Üldosa

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilane

      - väärtustab õppimist ja enesearendamist,

      - suhtub õppetöösse vastustundega,

      - austab ja väärtustab kooli traditsioone,

      - järgib kooli kodukorda,

      - käitub väärikalt ja suhtub kõikidesse inimestesse lugupidavalt.

 • Kodukord on tutvumiseks kooli veebilehel kristiine.edu.ee
 • Klassijuhataja tutvustab õpilastele kodukorda uue õppeaasta esimesel koolipäeval. Kodukorra muudatusi tutvustab klassijuhataja kõikidele õpilastele enne muutuse jõustumist.

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja erinevatest Eesti Vabariigi koolielu reguleerivatest õigusaktidest kehtivad kodukorra lisadena kõik Tallinna Kristiine Gümnaasiumi koolikorralduslikud dokumendid.

 1. Päevakava
 • Kooli päevakava kajastab õppetegevuse ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
 • Koolimaja on õppetööks avatud tööpäeviti kella 07.30 - 17.00, reedel kella 07.30-16.00
 • Õppetunnid algavad kell 08.00 ja toimuvad tunniplaani järgi.
 • Õppetunni pikkus on 45 minutit. Paaristunni pikkus on 90 minutit.
 • Õppekavapõhised ja silmaringi avardavad õppetunnid võivad toimuda väljaspool koolimaja.
 • Erandkorras on juhtkonnal õigus lühendada õppetundide ja vahetundide pikkust, millest eelnevalt teavitatakse õpilasi ja vanemaid.
 • Klassivälised üritused õpilastele lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00.
 1. Kooli saabumine ja koolist lahkumine
 • Õpilane kasutab kooli sisenemisel ja väljumisel e-õpilaspiletit.
 • Üleriided ja välijalatsid jäetakse garderoobi. Õpilase riietus on aastaajale sobilik ja kooli kodukorrale vastav..
 • Õpilane kannab heleda, mittemääriva tallaga vahetusjalanõusid
 • Vahetusjalatsite kandmine koolimajas on kohustuslik.
 • Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja külalisi.
 • Mõjuva põhjuseta ei ole koolipäeva jooksul õpilastel lubatud kooli territooriumilt lahkuda.
  • Koolist lahkumiseks esitab õpilane garderoobitöötajale ja sisevalvetöötajale kooliõe/klassijuhtaja/õppealajuhataja kinnitusega tõendi.
 • Sisevalvetöötaja registreerib dokumendi alusel kirjalikult koolimajja sisenemisel lapsevanemad ja külalised ning teavitab isiku saabumisest konkreetseid töötajaid.
  • Lapsevanemad ja külalised ootavad fuajees kuni töötaja, kelle juurde saabub külaline, tuleb fuajeesse ja juhatab külalise kooli ruumidesse.
  • Lapsevanemad ja külalised ei sisene kooli ruumidesse ilma saatjata või ilma kooli töötaja loata.
  • Lapsele kooli vastu tulnud lapsevanem või hooldaja võib last oodata fuajees, kooli peaukse juures.
 • Garderoobi, kehalise kasvatuse riietusruumi, koridoridesse ja kooli territooriumile jäetud isiklike asjade eest (telefon, rahakott, arvuti, tõukeratas, jalgratas, rula, ehted, riided, võtmed jm) vastutab õpilane.
 • Leitud esemed viiakse garderoobi (riided, jalanõud), väärisesemed kooli sekretäri või õppealajuhataja kabinetti hoiule.
  • Leitud esemeid hoitakse garderoobis üks kalendrikuu. Pärast ühe kuu möödumist antakse leitud esemed üle jäätmekäitlusteenust osutavale firmale.
  • Leitud väärisasjadest teavitatakse õpilasi kooliraadio ja telerite kaudu.
 1. Õppetund
 • Õpilane on tunniks ette valmistunud ja jõuab tundi õigeaegselt, vajalike õppevahenditega.
 • Klassiruumi sisenetakse vaikselt, tervitatakse kõiki ruumis viibijaid.
  • Tundi hilinemisel õpilane vabandab ja põhjendab õpetajale hilinemist.
 • Klassiruumi sisenevat täiskasvanut tervitatakse püstitõusmisega kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Tunniks vajalikud õppevahendid paneb õpilane enne tunni algust lauale.
 • Õpilased istuvad õppeperioodi algul vabalt valitud kohtadel, kuid õpetajal ja/või klassijuhatajal on õigus õpilasi vajadusel ümber paigutada.
 • Õpilane hoiab korda ja puhtust.
 • Õpetajat ja kaasõpilasi kuulatakse tähelepanelikult ja vaikselt, õpetaja korraldusi täidetakse.
 • Tunnis austatakse üksteist, kõneletakse tubase häälega ja ükshaaval.
 • Õpilane osaleb kõigis tunniplaanis ja päevakavas ettenähtud tundides.
 • Õpilane austab kaasõpilase õigust õppida.
 • 1 - 4. klassi õpilane kirjutab tunniplaani ja kodused ülesanded õpilaspäevikusse.
 • Korrarikkumise tunnis fikseerib õpetaja e-koolis või õpilaspäevikus.
 • Kui õpilane rikub tunnis korda, segades kaasõpilaste tööd, on õpetajal õigus eemaldada õpilane tunnist ja suunata tundi segav õpilane vestlusele psühholoogi/ sotsiaalpedagoogi/õppealajuhataja juurde.
 • Tunnist eemaldatud või puudunud õpilane omandab läbivõetud materjali iseseisvalt ja täidab tähtajalised tööd.
 • Õpilasel on õigus õpetaja täiendavale juhendamisele konsultatsioonide ajal.
 • Kui õpetaja ei ole ilmunud klassi 5 minutit pärast tunni algust, informeerib klassivanem (tema puudumisel mõni teine selle klassi õpilane) sellest õppealajuhatajat (tema puudumisel direktorit).
 • IT vahendid (mobiiltelefon, kaamera, muud salvestus-ja esitlusvahendid) on tundide ajal välja lülitatud ja/või hääletul režiimil ja asuvad koolikotis.
 • IT vahendite kasutamine tunnis on lubatud ainult eelneval kokkuleppel aineõpetajaga
 • IT vahenditega filmimine, salvestamine ja pildistamine on lubatud osapooltega
 • Õpetajal on õigus õpilaselt õppetöösse mittepuutuvad/segavad ja ohtlikud esemed hoiule võtta.
  • Õppetööd segavad esemed tagastab õppealajuhataja koolipäeva lõpul.
  • Koolipere tervist ja turvalisust ohustavad esemed antakse üle lapsevanemale või politseile
  • Kodukorra korduval rikkumisel tagastatakse äravõetud esemed lapsevanemale.
 • Õpilasel on kehalise kasvatuse tunniks sobivad spordiriided ja –jalatsid.
  • Jalanõud, mis määrivad põrandaid, ei ole lubatud siseruumidesse.
  • Välispordijalatseid  ei ole lubatud kanda kooli siseruumides.
 • Kehalise kasvatuse tund toimub vastavalt tunniplaanile konkreetse ruumi (võimla, jõusaal, aula) ja staadioni kasutamise korrale.
 • Õpetajal on õigus hilinenud (rohkem kui 15 minutit) gümnaasiumiõpilast tundi mitte lubada ja märkida ta puudujaks.
 1. Vahetund
 • Vahetunnil viibivad õpilased koridorides, õues või kokkuleppel õpetajaga klassiruumis.
 • korrus, söökla ja raamatukogu on nutiseadmevabad piirkonnad.
 • Tundide vahelisel ajal on klassiruumi lae- ja tahvlivalgustus välja lülitatud ja aknad vajadusel avatu  
 • Õuevahetunnis kooli territooriumil viibides õpilane
  • suhtleb kaasõpilasega viisakalt, sõbralikult ja heatahtlikult, ei häiri teisi inimesi;
  • viib prügi ja tühja taara alati prügikasti;
  • jõuab tundi õigeaegselt
  • Õpilasel on keelatud oma tegevusega kahjustada kooli territooriumile pargitud autosid, jalg- ja tõukerattaid ja teisi sõiduvahendeid ning muud kooli territooriumil asuvat inventari.
  • Pealtnägijate ja/või valvekaamera tõendusmaterjali alusel on lapsevanemal kohustus tasuda parklas asuva sõiduvahendi rikkumisega tekitatud kulud.
 1. Koolikohustuse täitmine
 • Õpilane saabub kooli õigeaegselt.
 • Õppetundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.
  • Mõjuvateks põhjusteks on:
  • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruses nr 36 «Tervisekaitsenõude kooli päevakavale ja õppekorraldusele» sätestatud ilmastikutingimused;
  • olulised perekondlikud põhjused;
 • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruses nr 36 «Tervisekaitsenõude kooli päevakavale ja õppekorraldusele»
  • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;
  • olulised perekondlikud põhjused;
  • kooli esindamine õpilasüritusel.
 • Lapsevanem teatab õpilase puudumisest ja selle põhjusest klassijuhatajale esimesel puudumise päeval e-kooli, e-posti või telefoni teel.
 • Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teeb klassijuhataja järgmisel päeval järelepärimise lapsevanemale.
 • Kui korduvalt ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
 • Andmed õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppetööst mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse EHIS hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
 • Kool kasutab mõjutusmeetmetena põhjuseta puudumiste ja korrarikkumiste korral järgmisi võimalusi:
  • Vestlus õpilasega
  • Vestlus õpilase ja lapsevanemaga
  • Vestlus lastekaitsetöötajaga
  • Dokumentide esitamine elukohajärgsele omavalitsusele.
 • Kui õpilane ei esinda kooli õpilasüritustel, peab õppetööst puudumine olema eelnevalt kokku lepitud aineõpetajate ja klassijuhatajaga.
  • Lapsevanem/õpilane esitab kirjaliku taotluse (vorm kooli veebilehel) vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist õppealajuhatajale
  • Taotlusel olevad klassijuhataja ja aineõpetajate allkirjad ning direktsiooni otsus annavad loa õppetööst puudumiseks.
  • Allkirjaga tõendab aineõpetaja, et on teadlik õpilase eelseisvast puudumisest ning eelnevalt on kokku lepitud õppetöö korraldus.
  • Kui õpilane puudub koolist eksamite/tasemetööde/arvestuste perioodil, on õppenõukogul  õigus määrata tekkinud võlgnevuste likvideerimiseks aeg kas järeleksamite ja -arvestuste ajal või pärast plaanilise õppetöö lõppu (juunis või augustis).  
 • Koolis haigestunud õpilasel on võimalus saada meditsiinilist abi vastavalt SA Tallinna Koolitervishoid ajakavale.
 • Õpilased, kellele on väljastatud kehalisest kasvatusest vabastus, peavad tõendi esitama kehalise kasvatuse õpetajale selle kehtivusaja alguses.
  • Vabastus kehalisest kasvatuse tunnist ei anna õpilasele õigust lahkuda või puududa tunnist.
  • Kehalise kasvatuse õpetaja korraldab õpilasele tema tervisest lähtuvalt sobiliku õppevormi.
 • Piirkondlikeks ja vabariiklikeks aineolümpiaadideks ettevalmistamisel on õpilane vabastatud ainetundidest võistlusele eelneval päeval.
 • Olümpiaadi koolivoorul ja koolispordi võistlustel osalev õpilane on vabastatud sama päeva ainetundidest.
 1. Kooli vara heaperemehelik kasutamine
 • Õpilane vastutab kooli ruumides oleva vara ja talle välja antud õppematerjalide korrashoiu eest.  
 • Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli vara on lapsevanem või hooldaja kohustatud hüvitama.
 • Koolipäeva lõpul tõstavad õpilased klassiruumis toolid laudadele (v.a. neljapäeviti; arvutiklassis, nr 406,407).
 • Õpilasel ei ole lubatud omavoliliselt keerata radiaatorite termoregulaatoreid; avada ja sulgeda aknaid ning ruloosid.
 • Õpilane võib oma sõiduvahendi paigaldada kooli sisehoovi kui paigutab jalgratta ja tõukeratta ainult selleks ettenähtud kohale ning
  • lukustab sõiduvahendi hoidja külge;
  • paigutab mopeedi parklasse vastavalt märgistusele;
  • Kool ei vastuta õpilase isklike asjade eest kooli territooriumil!
 • Põhikooli õpilased saavad õppekava omandamiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud
 • Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja muud õppevahendid tagastatakse raamatu- kogule õppeaasta lõpul.  
 • Raamatukogus laenutatakse ilukirjadust, õppevara ja õpikud õpilasele e-õpilaspileti alusel.
 • Töövihikud väljastab raamatukoguhoidja põhikooli õpilastele klassijuhataja vahendusel üldjuhul õppeaasta esimesel nädalal.
 • Õpilane kontrollib saadud õpikud üle septembrikuu jooksul ja teatab leitud puudustest koheselt (määrdunud või puuduvad leheküljed, muud defektid) raamatukoguhoidjale. Õpik  vahetatakse ümber, võimalusel parandatakse.
 • Raamatukogule õpikute ja raamatute tagastamata jätmisel ning  koolivara hüvitamisest keeldumisel on õppenõukogu otsuse alusel koolil õigus mitte väljastada õpilasele klassitunnistust õppeaasta lõpul (võla likvideerimiseni)
 1. Turvalisuse tagamine koolis

Õpilase ja koolitöötajate vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord on õpilaste ja töötajate käitumise ja tegutsemise aluseks

 • Meie kooli õpilane ei oma ega tarvita uimasteid (tubakatooted, vesipiip, e-sigaret, alkohol, narkootikumid, jms) ning ei oma terariistu, relvi jms.
 • Õpilane ei sea ohtu enda ja teiste turvalisust
  • Keelatud aine või eseme omamise korral võetakse see õpilaselt ära
  • Keelatud aine või eseme omamisest teavitatakse kooli juhtkonda, politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.
  • Kooli juhtkonna liikmel (direktor, õppealajuhataja) ja sotsiaalpedagoogil on põhjendatud kahtluse korral õigus läbi otsida õpilase isiklikke asju kui tunnistajatena on juures vähemalt kaks kooli töötajat.
 • Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida koheselt  vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda juhtkonna või politsei poole.                                          
 • Agressiivne, endale ja teistele oma käitumisega võimalikku ohtu kujutav õpilane, kes ei reageeri suulistele korraldustele, eemaldatakse sündmuskohalt või eemaldatakse ohutsoonist teised õpilased.
 • Õpilastevahelise kakluse ja sellest põhjustatud kehalise vigastuse  korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kooliõde, kiirabi ja tugisptsialistid.
 • Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid ja vajadusel teeb kannatanu avalduse politseile.
 • Küberkiusamise,varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama avalduse politseile.
 • Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks või sellele reageerimiseks kasutatakse koolis elektroonilist videovalvesüsteemi.
 • Videovalvesüsteemi olemasolust teavitavad kleepsud sissepääsude uste
 • E-õpilaspileti süsteem tagab ja võimaldab ajaliselt määrata õpilase kooli saabumise ja lahkumise ning salvestised säilitatakse veebipõhises arhiivis.
  • Kool väljastab õpilasele kooli vastuvõtul tasuta e-õpilaspileti.
  • E-õpilaspileti kaotamisel esitab põhikooli õpilase lapsevanem ja gümnaasiumi õpilane avalduse dublikaadi väljastamiseks ja tellib e-koolist uue õpilaspileti, mis on tasuline.
 • Valvesüsteemi salvestisele juurdepääs on ainult juhtkonna poolt volitatud isikutel.
 • Turvalisust ohustavatest juhtumite teavitamise ja nende juhtumite lahendamise korda tutvustab klassijuhataja õpilastele iga õppeaasta algul.
 • Juhtkonnal on õigus nõuda õpilaselt ja töötajalt kirjalikku selgitust süü- või väärteojuhtumi
 • Seletuskirja vormil fikseeritakse süü- või väärteo toimepanemise aeg ja sündmuse kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja koostaja nimi ja allkiri.
 • Süü- või väärteo toimumisest teavitatakse koheselt sellega seotud õpilase klassijuhatajat ning vajadusel õpilase vanemaid.
 • Juhindudes õigusaktidest otsustab juhtkond, kuidas süü- või väärtegu käsitleda
 • Kooli territooriumil viibivatest isikutest, kes rikuvad korda (suitsetavad, on ebakaines olekus, vandaalitsevad jm.) teavitatakse koheselt politseid.
 1. Toitlustamine
 • Toitlustamine koolis toimub vastavalt kooli päevakavale ja toitlustamise korrale, millest teavitatakse õpilasi õppeaasta algul.
 • Söögisaali sisenemisel pestakse käed.
 • Õpilane valib päeva toiduvalikust endale sobiva eine.
 • Söögisaalis käitutakse viisakalt ja peetakse kinni lauakommetest.
 • Kasutatud toidunõud viib iga õpilane ise nõudepesurestile.
 • Kooli kaasavõetud toitu ja puhvetist ostetud einet süüakse söögisaalis.
 1. Aula
 • Aula kasutamist koordineerib huvijuht vastavalt aula kasutamise korrale.
 • Vahetundide ajal ei ole õpilastel lubatud viibida aulas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Klaveri, muusikariistade - ja helitehnika kasutamine lepitakse eelnevalt kokku huvijuhiga.
 • Tunni lõpus paigutatakse toolid aula seina äärde virna.
 1. Tunnivälise tegevuse võimalused
 • Tunnivälised tegevused ja huvialaringid on õpilasele üldjuhul tasuta.
 • Koolil on õigus vastavalt lastevanemate ja õpilaste soovidele/huvidele korraldada tasuliste ringide tegevust.
 • Huviringide info avaldatakse kooli kodulehel.
 • Kõik tunnivälised tegevused ja üritused kooli ruumides ja territooriumil kooskõlastatakse eelnevalt huvijuhiga või kooli juhtkonna esindajaga, millest ürituse korraldaja teavitab sisevalvetöötajat.
 1. Informatsioonivahetus lapsevanemaga
 • Pidev informatsioonivahetus kooli ja vanemate vahel toimub üldjuhul kooli kodulehe/õpilaspäeviku/e-kooli/e-posti/telefonivestluste kaudu.
  • Õpetajal ei ole kohustust vastata lastevanemate kirjadele ja telefonikõnedele töövälisel ajal (hilisõhtuti ja puhkepäevadel).
  • Põhjalikum suhtlemine klassijuhataja ja lapsevanema(te) vahel toimub e-arenguvestlusel.
  • Kool ei anna infot töötajate isiklike mobiiltelefonide numbrite ja aadresside kohta. Sellise info edastamine või mitteedastamine on iga töötaja isiklik otsus.
 1. E-õpilaspilet
 • E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.
 • Õpilane on kohustatud koolis e-õpilaspiletit kaasas kandma.
 • E-õpilaspilet on vajalik kooli sisenemisel, koolimajast lahkumisel ja raamatute laenutamisel. 
 • E-õpilaspiletiga seonduvad toimingud on reguleeritud “E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord”
 • E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.
 1. Tunnistus
 • Trimestrite kokkuvõtvad hinded on õpilastele ja vanematele jälgitavad e-kooli veebikeskkonnas.
 • Üldjuhul väljastatakse paberkandjal klassitunnistus õppeaasta lõpul
  • Esimeses ja teises kooliastmes ning andeainetes võib kool rakendada kujundavat hindamist.
  • Kujundava hindamise tagasiside antakse vähemalt kaks korda õppeaastas.
 1. Lähtudes Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukorrast on õpilastel õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus:

 • õppida ja tunda end koolis turvaliselt;
 • saada igakülgset õppe ja töökorralduse alast teavet;
 • saada tasuta õpetust kooli õppekavas ettenähtud ainekavade ulatuses;
 • valida oma võimetele vastav õppesuund gümnaasiumis;
 • saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi;
 • osaleda kooli huvitegevuses;
 • osaleda kooli õpilasesinduse tegevuses: 
 • avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid muutusteks koolikorralduses;
 • gümnaasiumi õpilastel on õigus olla valitud kooli hoolekogusse;
 • kasutada tunnivälises tegevuses tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt koolis kehtestatud korrale;
 • saada soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 • saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja õpilase õiguste kohta;
 • saada õpetajatelt ja klassijuhatajalt mitmekülgset teavet,
 • saada koolis viibimise ajal vajadusel meditsiinilist ja psühholoogilist abi ning kasutada tugiteenuseid;
 • saada ja olla tunnustatud õppe- ja tunnivälise tegevuse eest.

Õpilasel on kohustus

 • õppida võimetekohaselt ja austada kaasõpilaste õigust õppida;
 • täita kooli kodukorda,
 • suhtuda viisakalt ja lugupidavalt inimestesse, jääde väärikaks igas olukorras;
 • täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 • suhtlemisel õpetajaga kasutatakse TEIE pöördumisvormi, kui õpetaja ja õpilased ei ole kokku leppinud teisiti;
 • suhtuda kohusetundlikult õppetöösse, osaledes kõigis kooli õppekavaga määratletud ainetundides, valikkursustel, õppekäikudel, tervise- ja spordiüritustel;
 • 1-4. klassis täita ja vajadusel esitada õpetajale õpilaspäevik;
 • võtta kaasa koolipäevaks vajalikud õppevahendid;
 • täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ja juhendajate korraldusi, ohutus- ja liikluseeskirju;
 • hoida enda, kaasõpilaste ja kooli vara, vara rikkumisel heastada tekitatud kahju;
 • hoida puhtust ja korda koolimajas ning kooli territooriumil;
 • täita tuleohutuse, tööohutuse ja turvalisuse tagamise nõudeid;
 • evakueerumisel hoonest, varjumisel hoones ja eriolukordades täita täpselt juhtkonna ja õpetaja korraldusi;
 • haigestumise korral kooli mitte tulla;
 • kaasas kanda ja hoida e-õpilaspiletit kui dokumenti
 • õppetöö ajal välja lülitada mobiiltelefon;
 • elada tervislikult, mitte suitsetada ning mitte tarvitada alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid;
 • erinevate sõiduvahendite kasutamisel kanda nõuetele vastavat turvavarustust;
 • vastutada oma isiklike riietusesemete ja asjade (rahakott, mobiiltelefon jms) eest;
 • edastada regulaarselt vanematele koolipoolne info;
 • riietuda õppe- ja kasvatusasutusele kohaselt, puhtalt ja korrektselt;
 • kooli aktustel kanda pidulikku riietust; esinemisriietuse lepivad kokku õpilased ja juhendaja;
 • tagastada raamatukogule õpikud ja raamatud õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel;
 • mitte liituda kiusaja(te)ga, sest kaasõpilase terroriseerimine ja alandamine on ebainimlik ning on seadusega ettenähtud korras karistatav;
 • teha koostööd kiusamise ja vägivalla ärahoidmiseks, teatades õpetajale igast koolikiusamise või vägivalla juhtumist (vastasel korral võid sa kiusamisele ja vägivallale kaasa aidata);
 • püüda ära hoida kaklusi ja kiusamisi oma sõpruskonnas.

Tulevased sündmused:


16.06 kell 12.00 - 9a lõpuaktus
16.06 kell 14.00 - 9b lõpuaktus
17.06 kell 12.00 - 12ab lõpuaktus

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"