EST ENG RUS

TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUMI KODUKORD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord kehtestatakse Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010 otsusega nr 698 Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus, haridus-ja teadusministri 03. detsembri 2010 määruse nr 69 Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 18. aprilli 2017 õppenõukogu otsuse nr 1.1-5/14 alusel, mis on heaks kiidetud Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 11. aprill 2017 hoolekogu otsusega nr 1.1-4/2 ja kinnitatud direktori 26. aprilli 2017 käskkirjaga nr 1.1-6/10 .

 • Üldosa

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilane

 • väärtustab õppimist ja enesearendamist,
 • suhtub õppetöösse vastustundega,
 • austab ja väärtustab kooli traditsioone,
 • järgib kooli kodukorda,
 • käitub väärikalt ja suhtub kõikidesse inimestesse lugupidavalt.

Kodukord on tutvumiseks kooli veebilehel www.kristiine.edu.ee

Paberkandjal on võimalik kodukorraga tutvuda kooli kantseleis.

Klassijuhataja tutvustab õpilasele kodukorda uue õppeaasta esimesel koolipäeval. Kodukorra muudatusi tutvustab klassijuhataja kõikidele õpilastele enne muutuse jõustumist.

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja erinevatest Eesti Vabariigi koolielu reguleerivatest õigusaktidest kehtivad kodukorra lisadena ka järgmised Tallinna Kristiine Gümnaasiumi dokumendid:

 • Põhikooli õpilaste hindamise-ja järgmisse klassi üleviimise kord
 • Gümnaasiumi õpilaste hindamise-ja järgmisse klassi üleviimise kord
 • Individuaalse õppekava järgi õppimise kord
 • Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord
 • Õpilaste hilinemiste ja puudumiste menetlemise kord
 • Klassi- ja kooliväliste ürituste või väljasõitude korraldamise kord
 • Raamatukogu kasutamise kord
 • Arvutiklassi kasutamise kord
 • Aula kasutamise kord
 • Võimla ja jõusaali kasutamise kord
 • Avaldus kooli vastuvõtmiseks
 • Avaldus koolist lahkumiseks
 • Taotlus koolist puudumiseks
 • Teatis õpilase puudumise kohta
 • E-õpilaspileti dublikaadi väljastamise kord
 • Loovtöö läbiviimise juhend
 • Uurimustöö koostamise ja hindamise juhend
 • E-arenguvestluste läbiviimise kord
 • Toitlustamise kord
 • Õpilase ja koolitöötaja vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord
 • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhised
 • Kriisiolukorras tegutsemise juhised 
 • Referaadi vormistamise juhend
 1. Päevakava

2.1. Kooli päevakava kajastab õppetegevuse ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Päevakava kehtestab direktor õppeaasta algul.

2.2 Koolimaja on õppetööks avatud tööpäeviti kella 07.30 - 17.00

2.3 Õppetunnid algavad kell 08.00 ja toimuvad tunniplaani järgi

2.4 Õppetunni pikkus on 45 minutit. Paaristunni pikkus on 90 minutit.

2.5 Õppekavapõhised ja silmaringi avardavad õppetunnid võivad toimuda väljaspool koolimaja.

2.6 Erandkorras on juhtkonnal õigus lühendada õppetundide ja vahetundide pikkust, millest eelnevalt teavitatakse õpilasi ja vanemaid.

2.8 Klassivälised üritused lõpevad põhikooli õpilastele hiljemalt kell 21.00 ja gümnaasiumi õpilastele hiljemalt kell 22.00.

 1. Kooli saabumine ja koolist lahkumine
 1. Õpilane kasutab kooli sisenemisel ja väljumisel e-õpilaspiletit.
 2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi. Õpilase riietus on aastaajale ja kodukorrale vastav.
 3. Vahetusjalatsite kandmine koolimajas on kohustuslik.
 4. Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja külalisi.
 5. Mõjuva põhjuseta ei ole koolipäeva jooksul õpilastel lubatud kooli territooriumilt lahkuda.

4.1 Koolist lahkumiseks esitab õpilane garderoobitöötajale ja sisevalvetöötajale

kooliõe või klassijuhtaja või direktori asetäitja õppetöö alal kinnitusega tõendi.

 1. Sisevalvetöötaja registreerib dokumendi alusel kirjalikult koolimajja sisenemisel lapsevanemad ja külalised ning teavitab isiku saabumisest konkreetseid töötajaid.

5.1 Lapsevanemad ja külalised ootavad fuajees kuni töötaja, kelle juurde saabub külaline, tuleb fuajeesse ja juhatab külalise kooli ruumidesse.

5.2 Lapsevanemad ja külalised ei sisene kooli ruumidesse ilma saatjata või ilma kooli töötaja loata.

5.3 Lapsele kooli vastu tulnud lapsevanem või hooldaja võib last oodata fuajees, kooli peaukse juures.

 1. Garderoobi, kehalise kasvatuse riietusruumi ja koridoridesse ja kooli territooriumile jäetud isiklike asjade eest (telefon, rahakott, arvuti, tõukeratas, jalgratas, ehted, võtmed jm) vastutab õpilane.
 2. Leitud esemed viiakse garderoobi (riided, jalanõud), väärisesemed kooli sekretäri või õppealajuhataja kabinetti hoiule.

7.1 Leitud esemeid hoitakse garderoobis üks kuu. Pärast ühe kuu möödumist antakse leitud esemed üle jäätmekäitlusteenust osutavale firmale.

7.2 Leitud väärisasjadest teavitatakse õpilasi kooliraadio ja telerite kaudu.

 1. Õppetund
 1. Õpilane on tunniks ette valmistunud ja jõuab tundi õigeaaegselt, vajalike õppevahenditega.
 2. Klassiruumi sisenetakse vaikselt, tervitatakse kõiki ruumis viibijaid.

2.1Tundi hilinemisel õpilane vabandab ja põhjendab õpetajale hilinemist.

 1. Klassiruumi sisenevat täiskasvanut tervitatakse püstitõusmisega kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 2. Tunniks vajalikud õppevahendid paneb õpilane enne tunni algust lauale.
 3. Õpilased istuvad õppeperioodi algul vabalt valitud kohtadel, kuid õpetajal ja/või klassijuhatajal on õigus õpilasi vajadusel ümber paigutada.
 4. Õpilane kontrollib oma töökoha ümbrust, tagades ümbruse korra ja puhtuse.
 5. Õpetajat ja kaasõpilasi kuulatakse tähelepanelikult ja vaikselt, õpetaja korraldusi täidetakse.
 6. Tunnis austatakse üksteist, kõneletakse tubase häälega ja ükshaaval.
 7. Õpilane osaleb kõigis tunniplaanis ja päevakavas ettenähtud tundides.
 8. Õpilane austab kaasõpilase õigust õppida.
 9. 1 - 4. klassi õpilane kirjutab tunniplaani ja kodused ülesanded õpilaspäevikusse.
 10. Korrarikkumise tunnis fikseerib õpetaja e-koolis või 1-4. klassi õpilastel õpilaspäevikus.
 11. Kui õpilane rikub tunnis korda, segades kaasõpilaste tööd, on õpetajal õigus eemaldada õpilane tunnist ja suunata tundi segav õpilane vestlusele sotsiaalpedagoogi juurde.
 12. Tunnist puudunud õpilane omandab üldjuhul iseseisvalt läbivõetud materjali ja täidab tähtajalised tööd.
 13. Õpilasel on õigus õpetaja täiendavale juhendamisele konsultatsioonide ajal.
 14. Kui õpetaja ei ole ilmunud klassi 5 minutit pärast tunni algust, informeerib klassivanem (tema puudumisel mõni teine selle klassi õpilane) sellest õppeaalajuhatajat (tema puudumisel direktorit) ning teatab klassile edasise tegevuse.
 15. IT vahendid (mobiiltelefon, kaamera, muud salvestus-jaesitlusvahendid) on tundides välja lülitatud ja asuvad koolikotis.
 16. IT vahendite kasutamine tunnis on lubatud vaid kokkuleppel aineõpetajaga
 17. IT vahenditega filmimine, salvestamine on lubatud osapoolte teadmisel.
 18. Õpetajal on õigus õpilaselt õppetöösse mittepuutuvad/segavad ja ohtlikud esemed hoiule võtta.
 19. Äravõetud esemed tagastab õppealajuhataja koolipäeva lõpul.

21.2 Kodukorra korduval rikkumisel tagastatakse äravõetud esemed lapsevanemale.

 1. Õpilasel on kehalise kasvatuse tunniks sobivad spordiriided ja –jalatsid. Spordi- ja vahetusjalatsid, mis määrivad põrandaid, ei ole lubatud siseruumidesse. Välispordijalatsid  ei ole lubatud kanda kooli siseruumides.
 2. Kehalise kasvatuse tund toimub vastavalt tunniplaanile konkreetse ruumi (võimla, jõusaal, aula) ja staadioni kasutamise korrale.
 3. Õpetajal on õigus hilinenud (rohkem kui 15 minutit) gümnaasiumiõpilast tundi mitte lubada ja märkida ta puudujaks.
 1. Vahetund
 1. Vahetunnil viibivad õpilased koridorides või kokkuleppl õpetajaga klassiruumis.
 2. Tundidevahelisel ajal on klassiruumi lae- ja tahvlivalgustus välja lülitatud ja aknad vajadusel avatud.  
 3. Õpilane võib 20-minutilised vahetunnid veeta kooli territooriumil juhul kui ilmastikuolud lubavad. Vahetusjalatsite kasutamine on kohustuslik.
 4. Õuevahetunnis kooli territooriumil viibides õpilane

4.1 lahkub kooli territooriumilt ainult klassijuhataja või õppealajuhataja kirjalikul loal;

4.2 jõuab tundi õigeaegselt;

4.3 mängib jalgpalli ainult jalgpalliväljakul;

4.3 käitub kaasõpilastega viisakalt, ei häiri teisi inimesi;

4.4 suhtleb kaasõpilasega viisakalt, sõbralikult ja heatahtlikult;

4.5 viib prügi ja tühja taara alati prügikasti;

 1. Õpilane võib mängida turvaliselt jalgpalli kui

5.1 kontrollib enne mängu jalgpalliväravate kinnitust ja kasutab ainult korralikult kinnitusega jalgpalliväravaid;

5.2 teavitab koheselt kinnitustest lahtiolevast jalgpalliväravast kehalise kasvatuse õpetajat või sisevalvetöötajat.

6 Õpilane võib kasutada turvaliselt rampe kui

6.1 kannab rampidel sõitmisel ALATI kiivrit, põlve-, küünarnuki- ja randme-kaitsmeid;

6.2 viibib rampidel ja kooli staadionil kella 17.00-ni. Hilisemal ajal on kooli siseõues viibimine üldjuhul keelatud!

6.3. ei sõida rulalauaga treppidel ja istepinkitel, ei trikita tõukerattaga peasissekäigu ees ega ohusta kooli sisenejaid ja koolist lahkujaid.

 1. Turvavarustuse puudumisel on kooli töötajal õigus koheselt õpilane eemaldada rampidelt!
 1. Koolikohustuse täitmine
 1. Õpilane saabub kooli õigeaegselt.
 2. Õppetundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

Mõjuvateks põhjusteks on:

2.1 õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;

2.3 olulised perekondlikud põhjused;

2.4 kooli esindamine õpilasüritusel.

 1. Lapsevanem teatab õpilase puudumisest ja selle põhjusest klassijuhatajale esimesel puudumise päeval e-kooli, e-posti või telefoni teel.
 2. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teeb klassijuhataja järgmisel päeval järelepärimise lapsevanemale.
 3. 5. Kui korduvalt ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
 4. Andmed õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppetööst mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
 5. Kool kasutab mõjutusmeetmetena põhjuseta puudumiste ja korrarikkumiste korral:

7.1 Vestlus õpilasega

7.2 Vestlus õpilase ja lapsevanemaga

7.3 Vestlus lastekaitsetöötajaga

7.4 Direktori käskkirjaline noomitus  

7.5 Kool esitab dokumendid õpilase elukohajärgsele omavalitsusele.

7.6 Gümnaasiumiõpilase põhjuseta puudumiste  korral lepitakse õpilase, lapsevanema ja juhtkonna kohtumisel kokku õpilase õppimise jätkamise võimalused koolis või kustutatakse õpilane nimekirjast.

7.6.1 Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi pidevate puudumiste/haiguste tõendamise kohta ning juhindudes Lastekaitseseadusest paluda vanemalt arsti kinnitust tõsise terviseprobleemi kohta.  

 1. Kui õpilane ei esinda kooli õpilasüritustel, peab õppetööst puudumine olema eelnevalt kokku lepitud aineõpetajate ja klassijuhatajaga.

8.1 Õpilane esitab kirjaliku taotluse (vorm kooli veebilehel) vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist õppealajuhatajale

8.2 Taotlusel olevad klassijuhataja ja aineõpetajate allkirjad ning direktsiooni otsus annavad loa õppetööst puudumiseks. Allkirjaga tõendab aineõpetaja, et on teadlik õpilase eelseisvast puudumisest ning kokku on lepitud õppetöö korraldus.

8.3 Kui õpilane puudub koolist eksamite ja arvestuste perioodil, on õppenõukogul  õigus määrata tekkinud võlgnevuste likvideerimiseks aeg kas järeleksamite-ja arvestuste ajal või pärast plaanilise õppetöö lõppu (juunis või augustis).  

9.Koolis haigestunud õpilasel on võimalus saada meditsiinilist abi vastavalt SA Tallinna Koolitervishoid ajakavale.

10 Õpilased, kellele on väljastatud kehalisest kasvatusest vabastus, peavad tõendi esitama kehalise kasvatuse õpetajale selle kehtivusaja alguses.

10.1 Vabastus kehalisest kasvatuse tunnist ei anna õpilasele õigust lahkuda või puududa tunnist.

10.2 Kehalise kasvatuse õpetaja korraldab õpilasele tema tervisest lähtuvalt sobiliku õppevormi.

 1. Piirkondlikeks ja vabariiklikeks aineolümpiaadideks ettevalmistamisel on õpilane vabastatud ainetundidest võistlusele eelneval päeval.
 2. Olümpiaadi koolivoorul ja koolispordi võistlustel osalev õpilane on vabastatud sama päeva ainetundidest.
 1. Kooli vara heaperemehelik kasutamine
 1. Õpilane vastutab oma töökoha ja talle välja antud õppematerjalide korrashoiu eest.  
 2. Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli vara on lapsevanem või hooldaja kohustatud hüvitama.

2.1 Raamatukogule õpikute ja raamatute tagastamata jätmisel ning  koolivara hüvitamisest keeldumisel on õppenõukogu otsuse alusel koolil õigus mitte väljastada õpilasele klassitunnistust õppeaasta lõpul (võla likvideerimiseni).

 1. Koolipäeva lõpul tõstavad õpilased klassiruumis toolid laudadele (v.a. neljapäeviti; arvutiklassis, nr 406,407).
 2. Õpilasel ei ole lubatud omavoliliselt keerata radiaatorite termoregulaatoreid; avada ja sulgeda aknaid ning ruloosid.
 3. Õpilane võib jalgratta, tõukeratta ja mopeedi paigaldada kooli sisehoovi kui

5.1 paigutab jalgratta ainult selleks ettenähtud jalgrattahoidjasse

(turvalisuse tagamiseks ei ole lubatud jätta jalgratast sisehoovi sõiduteele, seina kõrvale, puu külge, elektriposti külge jne.)

5.2 kinnitab jalgratta lukustatava jalgrattatrossiga jalgrattahoidja külge;

5.3 paigutab mopeedi parklasse vastavalt märgistusele;

5.4 Kool ei vastuta õpilase isklike asjade eest kooli territooriumil!

 1. Põhikooli õpilasel on tasuta kasutada õppekava omandamiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud.

6.1 Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja muud õppevahendid tagastatakse raamatukogule õppeaasta lõpul.  

6.2 Raamatukogus laenutatakse ilukirjadust, õppevara ja õpikud õpilasele isikliku     e-õpilaspileti alusel.

6.3 Töövihikud väljastab raamatukoguhoidja põhikooli õpilastele klassijuhataja vahendusel üldjuhul õppeaasta esimesel nädalal.

6.4 Õpilane kontrollib saadud õpikud üle septembrikuu jooksul ja teatab leitud puudustest koheselt (määrdunud või puuduvad leheküljed, muud defektid) raamatukoguhoidjale. Õpik  vahetatakse ümber, võimalusel parandatakse.

6.5 Õpilane kirjutab õpikus määratud leheküljele oma nime, klassi ja õppeaasta.

6.6 Õpilased tagastavad korrastatud ja parandatud õpikud klassijuhatajale või raamatukogutöötajale õppeaasta lõpul. Pikendatud õppetööks vajalikud õpikud tagastatakse pärast õppeperioodi lõppu.

6.7 I klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat. I ja  II klassi õpilased ei pea tagastama tööraamatuid.  

 1. Turvalisuse tagamine koolis

1.Õpilasel ei või olla aineid, mis on keelatud või millega võib seada ohtu enda või teiste turvalisuse või mis on kohandatud vara rikkumiseks või hävitamiseks ning mille omamine pole põhjendatud

2.Meie kooli õpilane ei oma ega tarvita uimasteid (tubakatooted, vesipiip, e-sigaret, alkohol, narkootikumid)                                                     

 1. Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks või sellele reageerimiseks kasutatakse koolis elektroonilist videovalvesüsteemi.
 2. Videovalvesüsteemi olemasolust teavitavad kleepsud sisepääsude usteklaasidel.
 3. E-õpilaspileti süsteem tagab ja võimaldab ajaliselt määrata õpilase kooli saabumise ja lahkumise ning salvestised säilitatakse veebipõhises arhiivis.

5.1 Kool väljastab õpilasele kooli vastuvõtul tasuta e-õpilaspileti.

5.2 E-õpilaspileti kaotamisel esitab põhikooli õpilase lapsevanem ja gümnaasiumi õpilane avalduse dublikaadi väljastamiseks ja tellib e-koolist uue õpilaspileti, mis on tasuline.

6.Valvesüsteemi salvestisele juurdepääs on ainult juhtkonna poolt volitatud isikutel.

 1. Turvalisust ohustavatest juhtumite teavitamise ja nende juhtumite lahendamise korda tutvustatab klassijuhataja õpilastele iga õppeaasta algul.
 2. Õpilase ja koolitöötajate vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord on õpilaste ja töötajate käitumise ja tegutsemise aluseks
 3. Juhtkonnal on õigus nõuda õpilaselt ja töötajalt kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta.
 4. Seletuskirja vormil fikseeritakse süü- või väärteo toimepanemise aeg ja sündmuse kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja koostaja nimi ja allkiri.
 5. Süü- või väärteo toimumisest teavitatakse koheselt sellega seotud õpilase klassijuhatajat ning vajadusel vanemaid.
 6. Juhindudes seadusandluses otsustab juhtkond, kuidas süü- või väärtegu käsitleda
 7. Kooli territooriumil viibivatest isikutest, kes rikuvad korda (suitsetavad, on ebakaines olekus, vandaalitsevad jm.) teavitatakse koheselt politseid.
 1. Toitlustamine

1 Toitlustamine koolis toimub e-õpilaspileti alusel vastavalt kooli päevakavale ja toitlustamise korrale, millest teavitatakse õpilasi õppeaasta algul.

 1. Söögisaali sisenemisel pestakse käed.
 2. 3. Registreeritakse e-õpilaspilet ja valitakse päeva toiduvaikust endale sobiv eine.
 3. Söögisaalis käitutakse viisakalt, peetakse kinni lauakommetest.
 4. Kasutatud toidunõud viib iga õpilane ise nõudepesurestile.
 5. Kooli kaasa toodud toitu ja puhvetist ostetud einet süüakse ainult söögisaalis.
 1. Aula
 1. Aula kasutamist koordineerib huvijuht vastavalt aula kasutamise korrale.
 2. Vahetundide ajal ei ole õpilastel lubatud viibida aulas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 3. Klaveri, muusika- ja helitehnika kasutamine lepitakse eelnevalt kokku huvijuhiga.
 4. Tunni lõpul paigutatakse toolid aula seina äärde virna.
 1. Tunnivälise tegevuse võimalused
 1. Tunnivälised tegevused ja huvialaringid on õpilasele üldjuhul tasuta.
 2. Koolil on õigus vastavalt lastevanemate ja õpilaste soovidele/huvidele korraldada tasuliste ringide tegevust.
 3. Huviringide nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.
 4. Kõik tunnivälised tegevused ja üritused kooli ruumides ja territooriumil kooskõlastatakse eelnevalt huvijuhiga või kooli juhtkonna esindajaga, millest ürituse korraldaja teavitab sisevalvetöötajat
 1. Informatsioonivahetus lapsevanemaga
 1. Pidev informatsioonivahetus kooli ja vanemate vahel toimub üldjuhul õpilaspäeviku, e-kooli või e-posti vahendusel ning telefonivestluste kaudu.

1.1 Õpetajal ei ole kohustust vastata lastevanemate kirjadele ja telefonikõnedele töövälisel ajal (hilisõhtul ja puhkepäevadel).

1.1 Põhjalikum suhtlemine klassijuhataja ja lapsevanema(te) vahel toimub                 e- arenguvestlusel.

1.2 Kool ei anna infot töötajate isiklike mobiiltelefonide numbrite ja aadresside kohta. Selle info edastamine või mitteedastamine on iga töötaja isiklik otsus.

 1. E-õpilaspilet
 1. E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.
 2. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.
 3. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilane on kohustatud koolis õpilaspiletit kaasas kandma.
 4. E-õpilaspilet on vajalik kooli sisenemise ja koolimajast lahkumise ning koolitoiduga seotud toimingute elektrooniliseks fikseerimiseks. 
 5. E-õpilaspiletiga seonduvad toimingud on reguleeritud “E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord”
 1. Tunnistus
 1. Trimestrite kokkuvõtvad hinded on õpilastele ja vanematele jälgitavad e-kooli veebikeskkonnas.
 2. Üldjuhul väljastatakse klassitunnistus õppeaasta lõpul.

2.1 Esimeses ja teises kooliastmes ning andeainetes võib kool rakendada kujundavat hindamist.

2.2 Kujundava hindamise tagasiside antakse vähemalt kaks korda õppeaastas.

 1. Lähtudes Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukorrast on õpilastel õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus

 • õppida ja tunda end koolis turvaliselt;
 • saada igakülgset õppe ja töökorralduse alast teavet;
 • saada tasuta õpetust kooli õppekavas ettenähtud ainekavade ulatuses;
 • valida oma võimetele vastav õppesuund gümnaasiumis,
 • saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi vastavalt õppekavas ettenähtud võimalustele;
 • osaleda koolis pakutavate aine- ja huvialaringide töös;
 • osaleda kooli õpilasesinduse tegevuses: 
 • avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid muutusteks koolikorralduses;
 • gümnaasiumi õpilastel on õigus olla valitud kooli hoolekogusse;
 • kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt koolis kehtestatud korrale;
 • saada soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 • saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja õpilase õiguste kohta;
 • saada õpetajatelt ja klassijuhatajalt mitmekülgset teavet, sh. hindamise kohta
 • saada koolis viibimise ajal meditsiinilist ja psühholoogilist abi ning kasutada muid tugiteenuseid;
 • kasutada õppepäevadel einetamiseks söögisaali ja puhvetit;
 • pöörduda oma õiguste kaitseks kooli õpilasesinduse, direktori, Kristiine Linnaosavalitsuse, Tallinna Linnavalitsuse, lastekaitseorganisatsioonide või Haridus- ja teadusministeeriumi poole;
 • saada ja olla tunnustatud õppe- ja tunnivälise tegevuse eest.

Õpilasel on kohustus

 • täita kooli kodukorda, suhtuda viisakalt ning lugupidavalt inimestesse,  
 • täita seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
 • õppida võimetekohaselt ja austada kaasõpilaste õigust õppida;
 • esindada oma klassi ja kooli nii kooli üritustel kui ka väljaspool kooli,
 • käituda viisakalt ja jääda väärikaks igas olukorras;
 • suhtlemisel õpetajaga kasutatakse TEIE pöördumisvormi, kui õpetaja ja õpilased ei ole kokku leppinud teisiti;
 • suhtuda kohusetundlikult õppetöösse, võttes osa kõigist kooli õppekavaga määratletud ainetundidest ja valikkursustest;
 • -4. klassis täita ja vajadusel esitada õpetajale õpilaspäevik;
 • võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid;
 • osaleda kõigil õppekavaga seotud õppekäikudel, tervise- ja spordiüritustel;
 • täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ja juhendajate korraldusi, ohutus- ja liikluseeskirju;
 • hoida enda, kaasõpilaste ja kooli vara, vara rikkumisel heastada tekitatud kahju;
 • hoida puhtust ja korda koolimajas ja kooli territooriumil;
 • täita tuleohutuse, tööohutuse ja turvalisuse tagamise nõudeid;
 • evakueerimisel hoonest, varjumisel hoones ja eriolukordades täita täpselt juhtkonna ja õpetaja korraldusi;
 • haigena kooli mitte tulla;
 • kaasas kanda ja hoida e-õpilaspiletit kui dokumenti
 • õppetöö ajal välja lülitada mobiiltelefon;
 • elada tervislikult, mitte suitsetada ning mitte tarvitada alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid;
 • vastutada oma isiklike riietusesemete ja asjade (rahakott, mobiiltelefon jms) eest;
 • edastada regulaarselt vanematele koolipoolne info;
 • riietuda õppe- ja kasvatusasutusele kohaselt, puhtalt ja korrektselt;
 • kooli aktustel kanda pidulikku riietust; esinemisriietuse lepivad kokku õpilased ja juhendaja
 • tagastada raamatukogule õpikud ja raamatud õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel;
 • mitte liituda kiusaja(te)ga, sest kaasõpilase terroriseerimine ja alandamine on ebainimlik ning on seadusega ettenähtud korras karistatav;
 • teha koostööd kiusamise ja vägivalla ärahoidmiseks, teatades õpetajale igast koolikiusamise või vägivalla juhtumist (vastasel korral võid sa kiusamisele ja vägivallale kaasa aidata).
 • püüda ära hoida kaklusi ja kiusamisi oma sõpruskonnas.

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"