EST ENG RUS

GümnaasiumVastuvõtt Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi 2024/2025 õppeaastaks

Gümnaasiumis toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel.

Lisaks pakume järgmisi kursusi:  

 • ortograafia
 • funktsionaalne lugemine
 • kirjandus ja ühiskond
 • praktiline vene keel
 • praktiline keemia
 • elu keemia/elementide keemia
 • füüsika ja tehnika
 • psühholoogia
 • usundiõpetus
 • majandusõpetus
 • (veebi)disain
 • liikumine välitingimustes
 • riigikaitseõpetus
 • kriisiennetus
 • robootika
 • 3-D modelleerimine
 • karjääriõpetus
 • B-võõrkeel (rootsi keel)

Täiendavalt  A-võõrkeele, matemaatika ja eesti keele riigieksami ettevalmistuskursused.

 

Sisseastumiskatsetele registreerimine on lõppenud. 

Test toimub 18.04.2024 kell 15.00 - 17.00 koolimajas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. 

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.

 

Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu õpilased vastuvõtu testi tulemuste, 9. klassi veerandi, trimestri  ja poolaasta hinnete, vestluse ning põhikooli lõputunnistuse alusel.

Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu õpilane vastuvõtu testi sooritamata kui:

 • klassi perioodi/veerandi/trimestri koondhinded on “hea” ja “väga hea”
 • õpilase käitumise hinnangud on head ja eeskujulikud
 • päevikus puuduvad märkused koolikohustuse täitmise ja kooli kodukorra rikkumiste kohta

Gümnaasiumi 10. klassi ei võeta üldjuhul vastu õpilast kui:

 • klassi tunnistusel on „nõrk“ või „puudulik“ hinne ja/või eksamihinne
 • klassi tunnistusel on käitumise hinnang “mitterahuldav” või märge kooli kodukorra rikkumise kohta
 • klassi lõputunnistusel on „nõrk“ või „puudulik“ hinne ja/või eksamihinne
 • päevikus on fikseeritud korduvad märkused koolikohustuse täitmise ja kooli kodukorra rikkumiste kohta

Gümnaasium 10.klassi kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat digitaalselt allkirjastatud (veebipõhise) taotluse (kooli kodulehel) koos dokumentidega:

 • väljavõte käesoleva õppeaasta päeviku hinnetest (eKooli, Stuudiumi jms)
 • täiendav materjal olümpiaadidest, võistlustest jm. osavõtu kohta

Gümnaasiumi vastuvõtu tingimustele (hinded) sobivad kandidaadid kutsustakse vestlusele. Vestlused võivad toimuda koolis või veebipõhiselt. Kui õpilaskandidaat ei ilmu vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

   Vestluse temaatika:

 • õpitulemused ja õpimotivatsioon; osavõtt olümpiaadidest, ainevõistlustest
 • osavõtt huvitegevusest, spordist, ühiskondlikust ja vabatahtlikust tööst
 • osavõtt noorteorganisatsioonide tööst
 • koolikohustuse täitmine, kooli kodukorra täitmine
 • muud teemad, mis toovad esile kandidaadi positiivsed küljed

Gümnaasiumi vastuvõtu tingimustele (hinded ja vestlus) sobivad õpilaskandidaadid sooritavad vastuvõtu testi paberkandjal koolimajas, mille aeg teavitatakse kooli kodulehe kaudu.

Testi aluseks on põhikooli riiklik õppekava

Komplekstest (120 minutit) koosneb järgnevatest õppeainetest:

eesti keele

matemaatika

loodusteadused (bioloogia, keemia, füüsika)

inglise keel

Õpilaskandidaatide lõplik pingerivi kujuneb testi punktide, vestluste ja 9. klassi klassitunnistuse hinnete alusel, millest teavitatakse kandideerijat e-kirjaga.


Tallinna Kristiine Gümnaasiumi vastuvõtu kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti 25.01.2023 käskkirjaga number T-7-1/23/32

Vastuvõtu kord


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.